สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์

     จอห์น สจ๊วต มิลล์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความสนใจในหลายสาขาวิชา ผลงานที่มีชื่อเสียงคือ หลักเศรษฐศาสตร์การเมือง และการประยุกต์บางอย่างกับปรัชญาสังคม

จอห์น สจ๊วต มิลล์มีความเห็นว่า กฎของการผลิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ แต่กฎของการกระจายผลผลิตเป็นสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ การผลิตต้องอาศัยปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือ แรงงานและทุน การผลิตในระยะยาวอาจจะเผชิญกับภาวะชะงักงันได้ แต่จะเป็นปัญหาหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับเป้าหมายของระบบเศรษฐกิจ สำหรับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอาจมีปัญหาการกระจายรายได้ไม่ท่าเทียมกัน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้เช่น การยอมให้แรงงานรวมตัวกันเรียกร้องค่าจ้างให้สูงขึ้น

ตามทฤษฎีค่าจ้างของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ ค่าจ้างแรงงานแม้จะถูกกำหนดโดยกองทุนค่าจ้าง และจำนวนแรงงานแต่อัตราค่าจ้างในระยะยาวมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าระดับพอยังชีพ เนื่องจากคนงานจะพยายามรักษาระดับความเป็นอยู่ของตนไม่ให้ลดต่ำลง

ตามทฤษฎีกำไรของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ กำไรในระยะยาวมีแนวโน้มที่จะลดลง เพราะค่าจ้างสูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนต่อการเสียสละของนายทุนในการลดการบริโภคในปัจจัน

ทฤษฎีค่าเช่าของ จอห์น สจ๊วต มิลล์อธิบายว่า ค่าเช่าเกิดจากการที่ที่ดินมีคุณภาพแตกต่างกัน และค่าเช่าจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตขึ้นอยู่กับว่าที่ดินนั้นใช้ประโยชน์ได้หลายทางหรือไม่

ตามทฤษฎีมูลค่าของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ มูลค่าของสินค้าส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้ จะถูกกำหนดโดยต้นทุนการผลิต จอห์น สจ๊วต มิลล์มีความเห็นว่าเพื่อความสุข และสวัสดิการของคนส่วนใหญ่ในสังคม รัฐบาลอาจจะต้องมีบทบาทมากกว่าหน้าที่พื้นฐานที่กำหนด

จอห์น สจ๊วต มิลล์เห็นด้วยกับกฎของเซย์ และเห็นว่าภาวะการล้นตลาดจะเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น และในกรณีที่เกิดขาดแคลนสินเชื่อ

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของจอห์น สจ๊วต มิลล์ อธิบายว่าประเทศที่ติดต่อทำการค้าระหว่างประเทศ จะเลือกผลิตสินค้าที่คนมีความถนัดหรือผลิตโดยใช้ต้นทุนต่ำสุดเปรียบเทียบ อัตราแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศคู่ค้า จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายที่ความยืดหยุ่นของดีมานด์ต่อราคาที่มีค่าค่อนข้างต่ำ

ถึงแม้ จอห์น สจ๊วต มิลล์จะไม่ได้สร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อะไรใหม่ๆ ขึ้นมา แต่ จอห์น สจ๊วต มิลล์ก็ได้ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปฏิรูประเบียบ กฎหมาย ประเพณีต่างๆ ได้เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม

ประวัติและผลงานของ มิลล์
จอห์น สจ๊วต มิลล์ วิธีศึกษาหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ มิลล์ใช้วิธีการประสบการณ์นิยมแนวทางอุปมาน ในการหาความรู้และให้ความสำคัญต่อปัจจัยอื่น ๆ ในการกำหนดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ

ความแตกต่างระหว่างการผลิตและกฎการกระจายรายได้ของ จอห์น สจ๊วต มิลล์
จอห์น สจ๊วต มิลล์มีหลักเกณฑ์ในการแยกกฎของการผลิต และกฎของการกระจายรายได้ออกจากกัน หลักเกณฑ์ ก็คือความสามารถในการควบคุมของมนุษย์ และประโยชน์จากการแยกกฎเกณฑ์ ดังกล่าวออกจากกันเป็นการช่วยแสดงให้เห็นว่า กฎเกณฑ์บางอย่างทางเศรษฐกิจก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยนโยบายของรัฐ

การเจริญเติบโตของประเทศจะต้องอาศัยปัจจัยการผลิตที่สำคัญ คือ ทุนและแรงงาน ประเทศอาจต้องเผชิญกับภาวะการชะงักงันได้ แต่ไม่ใช่เป็นปัญหาที่สำคัญหากเป้าหมายของประเทศคือ การกระจายรายได้หรือสวัสดิการของคนในสังคม

ในระบบที่มีการแข่งขันอย่างเสรีนั้น การกระจายรายได้มีความแตกต่างกันมากขึ้น ต้นเหตุของปัญหาก็คือ การที่บุคคลให้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลกันอย่างไม่มีขอบเขต ใช้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนอื่น ทางแก้ไขในระยะสั้นก็คือ ควบคุมการใช้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล และในระยะยาวอาจจะต้องมีการใช้วิธีการสหกรณ์

ทฤษฎีค่าจ้างของ จอห์น สจ๊วต มิลล์
ทฤษฎีค่าจ้างของ มิลล์ เหมือนกับทฤษฎีของคนอื่น ๆ คือ ค่าจ้างถูกกำหนดโดย กองทุนค่าจ้าง และจำนวนแรงงาน แต่ที่แตกต่างออกไปคือ มิลล์ เห็นว่า อัตราค่าจ้างในระยะแรกอาจจะอยู่สูงกว่าระดับพอยังชีพก็ได้

อัตราค่าจ้าง = ( กองทุนค่าจ้าง ) / ( จำนวนแรงงาน )

ทฤษฎีกำไรของ จอห์น สจ๊วต มิลล์
ในทรรศนะของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ กำไรเกิดขึ้นได้ เพราะแรงงานผลิตได้เกินกว่าค่าตอบแทนที่เขาได้รับ และการที่กำไรมีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะยาว ก็เนื่องจากเหตุผลหลายประการเช่น การสะสมทุนมีมากขึ้น การเสี่ยงมีน้อยลง ในขณะที่ประเทศเจริญเติบโต หรือเนื่องจากอัตราค่าจ้างสูงขึ้น

ทฤษฎีค่าเช่าของ จอห์น สจ๊วต มิลล์
จอห์น สจ๊วต มิลล์ ใช้แนวคิดของ ต้นทุนค่าเสียโอกาส กล่าวคือ ถ้าที่ดินใช้ประโยชน์ได้หลายทาง ผู้ที่ต้องการใช้ที่ดินในการผลิตจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของที่ดินเพื่อจะได้ใช้ที่ดินดังกล่าว ไม่เช่นนั้นเจ้าของที่ดินอาจนำที่ดินของเขาไปใช้ในทางอื่น ในกรณีเช่นนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับเจ้าของที่ดินย่อมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต

ทฤษฎีมูลค่าของ จอห์น สจ๊วต มิลล์
ทฤษฎีมูลค่าของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ ยังคงให้ความสำคัญต่อต้นทุนการผลิตว่าเป็นตัวกำหนดมูลค่าของสิ่งของ เป็นจริงเพราะ มิลล์ ได้แบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท แต่สินค้า 2 ประเภทใน 3 ประเภทดังกล่าว มูลค่าจะถูกกำหนดโดยต้นทุนการผลิตอยู่

บทบาทของรัฐบาลในทรรศนะของ จอห์น สจ๊วต มิลล์
มิลล์ มีความเห็นว่ารัฐบาลควรจะเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อปรับปรุงแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันและการเอารัดเอาเปรียบในสังคม และเพื่อสวัสดิการของคนส่วนส่วนใหญ่ในสังคม

จอห์น สจ๊วต มิลล์ และ กฎของเซย์
ในทรรศนะของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ ภาวะการล้นตลาดอาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น โดยเฉพาะในกรณีที่ มิลล์เรียกว่า วิกฤตการณ์ทางการค้า คือภาวะการที่ปริมาณเงินมีน้อยเกินไปไม่เพียงพอกับความต้องการ

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของ จอห์น สจ๊วต มิลล์
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ ก้าวหน้าที่สุด เมื่อเทียบกับ ทฤษฎีการค้าของ อดัม สมิธ และ เดวิด ริคาร์โด กล่าวคือ ในทฤษฎีการค้าของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ นอกจากจะอธิบายได้ว่า แต่ละประเทศควรจะผลิตสินค้าอะไรแล้ว ยังอธิบายอีกว่า อัตราการแลกเปลี่ยนทางการค้าของประเทศจะถูกกำหนดขึ้นได้อย่างไร

วิจารณ์แนวคิดของ จอห์น สจ๊วต มิลล์
จอห์น สจ๊วต มิลล์ เป็นนักปฏิรูปสังคม มากกว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ไม่ถูกต้องเพราะว่าความคิดของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ได้เสนอแนะทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใหม่ ๆ ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ ถือเป็นงานชิ้นสำคัญอันหนึ่ง และแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นแนวความคิดใหม่

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้