สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

แนวคิดนีโอคลาสสิก

       เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก กำเนิดขึ้นในทศวรรษ 1870 โดยพัฒนาแนวความคิดการใช้หลักการหน่วยสุดท้ายและทฤษฎีอรรถประโยชน์ของ เจวอนส์ เมนเกอร์ และวาลราส เข้ามาในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน ประกอบด้วยเศรษฐศาสตร์ของวาลราสและเศรษฐศาสตร์ของพาเรโต เศรษฐศาสตร์สำนักเคมบริดจ์ ประกอบด้วยเศรษฐศาสตร์ของมาร์แชล และเศรษฐศาสตร์ของพิกู

ความเป็นมาของ เศรษฐศาสตร์ นีโอคลาสสิก

การปฏิวัติหน่วยสุดท้ายคือ จุดกำเนิดของนีโอคลาสสิก สาระสำคัญของการปฏิวัติหน่วยสุดท้ายคือ การใช้หลักการหน่วยสุดท้ายและทฤษฎีอรรถประโยชน์เข้ามาในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแนวการวิเคราะห์ใหม่ที่แตกต่างไปจากสำนักคลาสสิกโดยสิ้นเชิง

วิทยาหรือวิธีคิดของเศรษฐศาสตร์ นีโอคลาสสิก มีพื้นฐานทางทฤษฎีที่สำคัญคือ หลักการหน่วยสุดท้าย พฤติกรรมตรรกยะ และดุลยภาพตลาด

หลักหน่วยสุดท้ายหมายถึง การใช้คณิตศาสตร์แคลคูลัสและอนุพันธ์มาวิเคราะห์พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมตรรกยะ หมายถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ที่มีเหตุผลในการเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดอยู่เสมอ หลักดุลยภาพตลาด หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะดุลภาพหรือระดับที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานเสมอ

อิทธิพลของแนวคิดนีโอคลาสสิกที่มีต่อทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คือ

  1. การพัฒนาทฤษฎีดุลยภาพทั่วไปในเชิง ตรรกยะและคณิตศาสตร์
  2. ประยุกต์และวิเคราะห์เศรษฐกิจที่มีลักษณะนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
  3. เป็นรากฐานที่สำคัญของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค โดยเฉพาะในเรื่องของทฤษฎีดุลยภาพตลาด ทฤษฎีการบริโภค และทฤษฎีการผลิต

การปฏิวัติหน่วยสุดท้าย
สาระสำคัญของการปฏิวัติหน่วยสุดท้ายคือ การนำแนวความคิดหลักการหน่วยสุดท้ายและทฤษฎีอรรถประโยชน์เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ

วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก

วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์ นีโอคลาสสิกมีพื้นฐานทางทฤษฎีที่สำคัญคือ

  1. หลักหน่วยสุดท้าย
  2. พฤติกรรมตรรกะ
  3. ดุลยภาพตลาด โดยที่หลักสุดท้ายหมายถึงการใช้คณิตศาสตร์แคลคูลัส และอนุพันธ์มาวิเคราะห์พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจ พฤติกรรมตรรกะ หมายถึง พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ที่มีเหตุผลในการเลือกเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงขึ้น และหลักดุลยภาพตลาด หมายถึงกิจกรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับภาวะดุลยภาพอันได้แก่ ระดับอุปสงค์เท่ากับอุปทานเสมอ

อิทธิพลของแนวคิดนีโอคลาสสิกที่มีต่อทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

การพัฒนาทฤษฎีดุลยภาพทั่วไปในเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ที่มีความเข้มงวดพัฒนาโมเดลที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูงให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการอธิบายเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

เป็นแนวทางประยุกต์โมเดลดุลยภาพทั่วไปเข้ากับทฤษฎีเศรษฐกิจสังคมนิยม นอกจากนี้ยังเป็นรากฐานที่สำคัญของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยเฉพาะในเรื่องทฤษฎีดุลยภาพตลาดและอื่น ๆ

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย