สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน

      วาลราส ได้รับการยอมรับว่าหนึ่งในสามของผู้เสนอทฤษฎีอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายร่วมกับ เจวอนส์ และเมนเกอร์ ผลงานที่สำคัญของวาลราส คือ การสร้างทฤษฎีดุลยภาพทั่วไป ซึ่งใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ทางเศรศษฐศาสตร์ ผลที่ที่ค้นคว้าพิมพ์เผยแพร่ที่สำคัญ คือ วิจัยทางเศรษฐกิจสังคม วิจัยเศรษฐกิจการเมืองประยุกต์ สารัตถะเศรษฐกิจ การเมืองบริสุทธิ์ ทฤษฎีคณิตศาสตร์ว่าด้วยความมั่งคั่งสังคม และทฤษฎีเงินตรา

เศรษฐศาสตร์ของวาลราสถือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีซึ่งได้แก่ ทฤษฎีการกำหนดราคาภายใต้ระบบที่สมมติการแข่งขันเสรีโดยที่ โมเดลของวาลราสมีอยู่ 4 ตลาด คือ "ตลาดปัจจัย" "ตลาดทุน" และ "ตลาดสินค้าทุน"

วาลราสได้ลำดับขั้นตอนทางทฤษฎีของเขาไว้ 4 ขั้นตอน คือ

(1) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
(2) ทฤษฎีการผลิต
(3) ทฤษฎีทุนและสินเชื่อ และ
(4) ทฤษฎีการปริวรรตและเงินตรา

ผลงานที่สำคัญของพาเรโต คือ

  1. การวิเคราะห์พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ โดยละทิ้งแนวคิดอรรถประโยชน์แบบนับได้ มาใช้แนวคิดการวัดความพึงพอใจแบบอันดับ
  2. การค้นพบภาวะที่ดีที่สุดของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือที่เรียกว่า "อุตมภาพพาเรโต"

ประวัติและผลงานของวาลราส
ผลงานสำคัญของ เลออง วาลราส คือ การสร้างทฤษฎีดุลยภาพทั่วไปซึ่งใช้วิธีทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ผลงาค้นคว้าที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่สำคัญ คือ วิจัยเศรษฐกิจสังคม วิจัยเศรษฐกิจการเมืองประยุกต์ สารัตถะเศรษฐกิจการเมืองบริสุทธิ์ ทฤษฎีคณิตศาสตร์ว่าด้วยความมั่งคั่งสังคม และทฤษฎีเงินตรา

เศรษฐศาสตร์ของวาลราส
โมเดลของ เลออง วาลราส ครอบคลุมตลาด 4 ตลาดคือ "ตลาดปัจจัย" "ตลาดทุน" "ตลาดการผลิต" "ตลาดสินค้าทุน"

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้