สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต

         อุตมภาพพาเรโต (วิลเฟรโด พาเรโต ) หมายถึง สภาพที่ไม่อาจเพิ่มฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นให้กับคนหนึ่งโดยที่ไม่ไปลดฐานะทางเศรษฐกิจของคนอื่น ๆ

แนวคิดสำนักเคมบริดจ์

ผลงานของมาร์แชล คือ หลักเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมและการค้า และเงินตรา สินเชื่อและการพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ของมาร์แชล ได้เสนอแนวคิดใหม่ในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ได้แก่ วิธิวิทยาแบบดุลยภาพบางส่วน ความยืดหยุ่นส่วนเกินผู้บริโภค เวลากับการวิเคราะห์ราคา การเติบโตของวิสาหกิจ และอุตสาหกรรม ทฤษฎีการเงิน

เศรษฐศาสตร์ของพิกู เน้นเรื่องเศรษฐศาสตร์สวัสดิการซึ่งว่าด้วยความกินดีอยู่ดีทางเศรษฐกิจของประชาชน ประพจน์พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการดังนี้
(1) รายได้ประชาชาติจะต้องเพิ่มขึ้น
(2) การแบ่งปันรายได้ประชาชาติจะต้องมีความเป็นธรรม และ
(3) รายได้ประชาชาติจะต้องมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ พิกู ยังเสนอแนวคิดว่าด้วย ผลผลิตหน่วยสุดท้ายของสังคม และของบุคคล เพื่อเป็นตัววัดสวัสดิการของสังคม

ประวัติและผลงานของมาร์แชล
ผลงานสำคัญของ อัลเฟรด มาร์แชล คือหลักเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมและการค้า เงินตรา สินเชื่อ และการพาณิชย์

เศรษฐศาสตร์ของมาแชล
เศรษฐศาสตร์มาร์แชล ( อัลเฟรด มาร์แชล ) ได้เสนอแนวความคิดและเครื่องมือในทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญคือ วิธีวิทยาแบบดุลยภาพบางส่วน ความยืดหยุ่น ส่วนเกินของผู้บริโภค เวลากับการวิเคราะห์ราคา แนวคิดการเติบโตของวิสาหกิจ ทฤษฎีการเงินเป็นต้น

เศรษฐศาสตร์ของพิกู
ประพจน์พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการในทรรศนะของ พิกู (อาร์เทอร์ เซซิล พิกู ) คือ
(1) รายได้ประชาชาติจะต้องเพิ่มขึ้น
(2) การแบ่งปันรายได้ประชาชาติต้องมีความเป็นธรรม
(3) รายได้ประชาชาติจะต้องมีเสถียรภาพ

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-