สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม

       แนวคิดการเงินนิยม ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของทฤษฎีปริมาณเงินของ วาลราส นิวคอม และฟิชเชอร์ ซึ่งเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจหรือระบบตลาดค่อนข้างจะมีเสถียรภาพและถ้าระบบตลาดเป็นระบบแข่งขัน และบทบาทรัฐมีขอบเขตจำกัดในการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินจะมีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คือมีการจ้างงานเต็มที่ ภาวะดุลการชำระเงิน ระดับราคามีเสถียรภาพ

สาระสำคัญของแนวคิดการเงินนิยม
หลักการสำคัญของแนวคิดการเงินนิยม คือ

  • ปริมาณเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการกำหนดรายได้ประชาชาติที่เป็นตัวเงิน ถ้าหากปริมาณเงินเพิ่มขึ้นจะส่งให้ระดับรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น
  • ในระยะยาว ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นด้วยปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน เช่น ความขยันในการทำงาน เทคโนโลยี
  • การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยในทางกลับกันระยะสั้น แต่จะเป็นทิศทางเดียวกันในระยะยาว
  • ปรากฏการณ์เงินเฟ้อไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากที่ใดจะต้องสืบเนื่องมาจากการเงินเสมอ
  • ปริมาณเงินหมายถึง เงินในความหมายกว้าง หรือ M2
  • รายได้ตามทรรศนะของการเงินนิยมเป็นรายได้ระยะยาว ซึ่งเป็นรายได้ที่บุคคลคาดว่าตนจะได้รับตลอดชีวิต

ข้อวิจารย์ทฤษฎีการเงินนิยมของฟรีดแมน

ทฤษฎีการเงินของฟรีดแมนที่สำคัญ คือ ฟรีดแมนเน้นบทบาทของปริมาณเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจมากเกิน ไป อาทิเช่น เงินเฟ้อ เกิดจากการเพิ่มปริมาณเงินเสมอ ที่จริงแล้วอาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาเหตุทางด้านการเงิน เช่น เกิดจากโครงสร้างของระบบตลาดที่เกิดจากการผูกขาด เกิดจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อวิจารณ์ที่สำคัญคือ ปริมาณเงินเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ฟรีดแมนใช้ปริมาณเงินมีผลให้การทดสอบสมมุติฐานว่า ความต้องการในการถือเงินจะมีความยืดหยุ่นต่อรายได้ที่แท้จริงมีค่าสูงถึง 1.8 หรือมีค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเอง

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้