Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน

     วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐหลังปี ค.ศ. 1973 ได้แก่ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต่ำ ปัญหาเงินเฟ้อ และการว่างงาน ปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลการชำระเงิน เป็นสาเหตุสำคัญทำให้มีการรื้อฟื้นแนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน ซึ่งเน้นการแก้ปัญหาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดต่ำและเงินเฟ้อ

แนวคิดเบื้องหลังของเศรษฐศาสตร์เน้นด้านอุปทานคือเส้นโคงแลฟเฟอร์ ซึ่งหมายถึงเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราภาษีกับรายได้จากภาษี โดยสาระสำคัญของแนวคิดนี้เน้นเรื่องการลดภาษี ส่งผลให้แรงจูงใจในการทำงาน การออมและการลงทุนเพิ่มขึ้น และมีผลต่อกำไรของหน่วยธุรกิจ ธุรกิจจะขยายการผลิตและการจ้างงาน ผลที่ตามมาคือ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้นและเงินเฟ้อต่ำลง

การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลเรแกน ใช้แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน โดยใช้นโยบายที่สำคัญคือ การลดอัตราภาษี การลดอัตราเพิ่มของรายจ่าย อัตราการเพิ่มของปริมาณเงิน และการยกเลิกกฏข้อบังคับที่ใช้ควบคุมธุรกิจ

ข้อวิจารย์ต่อแนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานที่สำคัญ ได้แก่ ช่วงอัตราภาษีต้องห้าม อัตราภาษีเฉลี่ย ผลต่อการทำงานและพักผ่อน ผลต่อเงินเฟ้อ เป็นต้น

ความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจด้านอุปทาน

กฎของเซย์มีใจความสำคัญคือ " อุปทานก่อให้เกิดอุปสงค์ในตังเอง " แนวคิดของ อดัม สมิธ และ เจ บี เซย์ ที่เน้นเรื่องเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน

แนวคิดของ อดัม สมิธ ที่เน้นเรื่องเศรษฐศาสตร์อุปทาน คือ รัฐบาลไม่ควรเข้าแทรกแซงทางการค้า ควรปล่อยให้เอกชนดำเนินการค้าเสรี หรือใช้กลไกราคาเป็นเครื่องจัดสรรทรัพยากร ดังนั้น สมิธไม่เห็นด้วยกับการดำเนินนโยบายลัทธิพาณิชยนิยมที่เน้นการหาโลหะและเงินตราเข้าประเทศมากที่สุด โดยใช้มาตรการทางการค้า เช่น การตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าในอัตราสูง ตลอดจนการกดค่าแรงให้ต่ำ เพราะเป็นการทำลายแรงจูงใจในการผลิตสินค้าและบริการ สมิธ เสนอว่า ค่าแรงที่สูงขึ้นย่อมทำให้แรงจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ประเทศสามารถเพิ่มอุปทานรวมของผลผลิตได้ แนวคิดของ เจ บี เซย์ คือ อุปทานก่อให้เกิดอุปสงค์ในตังเอง เพราะว่า ถ้าระบบเศรษฐกิจสร้างอุปทานของสินค้าเกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นแรงผลักดันให้มีอุปสงค์ของสินค้าและบริการตามขึ้นมา

สาระสำคัญของแนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานเน้นเรื่อง แรงจูงใจในการลงทุน การออมและการทำงานมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดภาวะเงินเฟ้อ เพราะเชื่อว่า ระบบภาษีที่สูงหรืออยู่บนช่วงต้องห้ามของเส้นโค้งแลฟเฟอร์บั่นทอนแรงจูงใจในการลงทุน การออม การทำงาน ตลอดจนประสอสิทธิภาพในการผลิต ดังนั้น รัฐควรลดภาษี ซึ่งจะมีผลให้กำไรของหน่วยธุรกิจมีมากขึ้น บุคคลจะทำงานมากขึ้น ทำให้การออมและการลงทุนเพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะขยายตัว และผลก็คือ รายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น การขาดดุลงบประมาณลดลง และภาวะเงินเฟ้อลดลงด้วย

ข้อวิจารณ์แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
ข้อวิจารณ์ที่สำคัญต่อเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน คือ

เป็นการยากที่จะระบุจุดแบ่งที่แท้จริง ระหว่างอัตราภาษีที่ดี และต้องห้ามบนเส้นโค้งแลฟเฟอร์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานใช้ "อัตราภาษี" เดียวสำหรับระบบเศรษฐกิจเป็นส่วนรวม โดยไม่ได้แยกประเภทของภาษีและโครงสร้างของภาษี ซึ่งภาษีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อคัวแปรทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น รายได้ เงินเฟ้อ การออม ระดับการจ้างงานแตกต่างกัน ดังนั้น การใช้ "อัตราภาษี" ส่วนรวมในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจย่อมผิดพลาดได้ง่าย

การลดอัตราภาษี ไม่จำเป็นที่จะส่งผลให้แรงงานทำงานเพิ่มขึ้น ถ้าหากว่าผลทางรายได้มีมากกว่าผลทางด้านทดแทนและผลงานวิจัยที่ผ่านมา การลดอัตราภาษีที่มีผลต่อการเพิ่มการทำงาน การออม การลงทุนยังไม่ชัดเจน

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com