ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย

การเข้ามาของพวกโปรตุเกสกับคริสตศาสนา
ความปรารถนาของนักบุญฟรังซิส เซเวียร์
ธรรมทูตคณะโดมินิกันในสยาม
มรณสักขีองค์แรกในแผ่นดินสยาม
สิทธิอุปถัมภ์ศาสนา (Padroado)
ระบบ “ปาโดรอาโด” ของโปรตุเกส
การเข้ามาของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

การเข้ามาของพวกโปรตุเกสกับคริสตศาสนา


อัลฟอนโซ ดัลบูเคอร์ก (Afonso d'Albuquerque)

         นักประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศต่างยอมรับว่า โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาในประเทศสยาม จุดเริ่มต้นของการติดต่อระหว่างชาวโปรตุเกสกับชาวสยาม เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อ อัลฟอนโซ ดัลบูเคอร์ก (Afonso d'Albuquerque) เข้ายึดครองเกาะมะละกาใน ค.ศ.1511 (พ.ศ. 2054) มีการส่งทูตมาติดต่อและทำการค้าระหว่างกัน ในระหว่างนั้น ชาวโปรตุเกสเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาบ้างแล้วเพื่อทำการค้า ประวัติศาสตร์ไทยยังได้กล่าวถึงบทบาทของทหารโปรตุเกส ในการทำสงครามระหว่างสยามกับอาณาจักรทางภาคเหนืออันได้แก่ เชียงใหม่และเชียงคราน เป็นไปได้ว่า อาจจะมีพระสงฆ์บางองค์ซึ่งทำหน้าที่วิญญาณรักษ์ประจำเรือของโปรตุเกสเข้ามาในสยามเพื่ออภิบาลชาวโปรตุเกส แต่ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ ที่กล่าวถึงเรื่องนี้

อาจารย์บุญยก ตามไท ได้เขียนเรื่องนี้ไว้ในวารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 หน้า 88 เกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาของชาวโปรตุเกสในประเทศสยามไว้อย่างน่าสนใจว่า “มีเกร็ดประวัติศาสตร์บันทึกโดยฝรั่งว่า เมื่อ พ.ศ. 2087 (1544) อันโตนิโอ เดอ ปายวา (Antonio de Paiva) ชาวโปรตุเกสได้เดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาธิราช และมีโอกาสได้เข้าเฝ้าและสนทนาเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนากับพระองค์จนเลื่อมใสและพระองค์ทรงประกอบพิธี Baptise (พิธีล้างบาป) ได้รับพระราชทินนามเป็นภาษาโปรตุเกสว่า Dom Joao ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์พิเศษอย่างยิ่ง”นอกจากอาจารย์บุญยกตามไทแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่ามีนักประวัติศาสตร์ไทยคนใดกล่าวถึงเรื่องนี้อีกเลย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะรับศีลล้างบาปจริงๆ แต่ไม่มีผลอะไรต่อคริสตศาสนาในสยามเลย เพราะไม่มีหลักฐานที่บอกถึงความพิเศษที่คริสตศาสนาได้รับ หากเราติดตามเรื่องนี้ให้ดี หนังสือประวัติศาสตร์ไทยบางฉบับได้วงเล็บการสิ้นพระชนม์ของพระชัยราชาว่า ถูกลอบวางยาพิษสิ้นพระชนม์ ซึ่งสามารถแยกแยะได้ 2 สาเหตุคือ เหตุผลด้านการเมืองที่มีการแย่งชิงอำนาจ หรืออาจมาจากการที่ราชสำนักไทยไม่พอใจที่พระเจ้าแผ่นดินเปลี่ยนศาสนา

สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเข้าใจได้ก็คือ คริสตศาสนาได้เข้ามาในอยุธยาแล้วอย่างแน่นอนเพราะตามประวัติของ Antonio de Paiva ใน Documenta Indica บอกว่าเขาชอบที่จะสอนคริสตศาสนาในดินแดนที่เขาเข้าไป นอกจากนี้ ยังมีชาวโปรตุเกสที่อาศัยอยู่ในสยามเวลานั้นจำนวนหนึ่งด้วย การติดต่อทางการทูตและการค้าขายคงของชาวโปรตุเกสไม่ลืมเรื่องศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ เช่น การสอนคำสอนแก่บุตรหลาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้