ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย

การเข้ามาของพวกโปรตุเกสกับคริสตศาสนา
ความปรารถนาของนักบุญฟรังซิส เซเวียร์
ธรรมทูตคณะโดมินิกันในสยาม
มรณสักขีองค์แรกในแผ่นดินสยาม
สิทธิอุปถัมภ์ศาสนา (Padroado)
ระบบ “ปาโดรอาโด” ของโปรตุเกส
การเข้ามาของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

ธรรมทูตคณะโดมินิกันในสยาม

ธรรมทูตรุ่นแรกที่เข้ามาในประเทศไทยนั้น คือคุณพ่อเยโรนิโม ดาครู้ส และคุณพ่อเซบาสติอาว ดากันโต ทั้งสองท่านเป็นชาวโปรตุเกสจากเมืองกัว คณะโดมินิกัน ท่านทั้งสองถูกส่งมายังประเทศไทยโดยผู้ใหญ่ทางศาสนาคือ คุณพ่อเฟอร์ดินัล ดี ซันตา มารีอา ผู้เป็นเจ้าคณะแห่งมะละกาในสมัยนั้น เราสามารถยืนยันอย่างแน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ จากจดหมายที่ส่งไปยังท่านอธิการใหญ่ของคณะ

เมื่อพูดกันทางประวัติศาสตร์และระยะเวลานั้น วันเดือนปีที่อ้างถึงการเข้ามาของธรรมทูตทั้งสองท่านนั้นไม่ถูกต้อง วันเดือนปีที่ให้ไว้ในหนังสือทุกเล่มและบทความทุกบทที่ค้นคว้าวิจัยกันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1555 (พ.ศ. 2098) นั้นไม่ถูกต้อง วันเดือนปีที่ธรรมทูตรุ่นแรกมาเมืองไทยคือ ค.ศ. 1567 (พ.ศ.2110) ใช้เวลา 1 เดือนในการเดินทาง ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (ค.ศ.1569-1590)ธรรมทูตทั้งสองได้ที่พำนักในแหล่งที่ดีที่สุดในตัวเมือง และได้เริ่มงานช่วยเหลือชาวไทยในทันที พร้อมกับศึกษาภาษาไทยไปด้วยจนสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ด้วยเหตุนี้ท่านทั้งสองจึงสามารถสนทนาและติดต่อสังสรรค์กับชาวไทยได้เอง มีผู้คนเป็นอันมากได้มาเยี่ยมเยือนและติดต่อกับท่านไม่ว่าหญิงชาย ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ แม้กระทั่งพระภิกษุ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงค่อยๆ มีอิทธิพลขึ้น กระทั่งในเขตพระราชฐาน แต่ความนิยมในตัวท่านทั้งสองกลายเป็นดาบสองคม โดยเฉพาะจากพวกมุสลิมที่ต้องการกำจัดธรรมทูตให้พ้นไปจากสยาม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้