ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย

การเข้ามาของพวกโปรตุเกสกับคริสตศาสนา
ความปรารถนาของนักบุญฟรังซิส เซเวียร์
ธรรมทูตคณะโดมินิกันในสยาม
มรณสักขีองค์แรกในแผ่นดินสยาม
สิทธิอุปถัมภ์ศาสนา (Padroado)
ระบบ “ปาโดรอาโด” ของโปรตุเกส
การเข้ามาของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

มรณสักขีองค์แรกในแผ่นดินสยาม

วันหนึ่ง พวกมุสลิมได้ว่าจ้างชาวบ้านโดยยุยงให้ก่อความวุ่นวายขึ้นกับพวกโปรตุเกส ด้วยการดูหมิ่นศาสนาจนเกิดการต่อสู้กัน ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครคอยห้ามปราม ธรรมทูตทั้งสองเมื่อได้ยินเสียงต่อสู้และเสียงร้องดังขึ้นได้พยายามห้ามปรามและหยุดการต่อสู้ นั่นคือสิ่งที่ศัตรูของท่านต้องการ คุณพ่อเยโรนิโมถูกแทงด้วยหอกและถึงแก่กรรม ส่วนคุณพ่อเซบาสติอาว ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการใช้ก้อนอิฐก้อนหินปาจากพวกก่อความไม่สงบ หลังจากได้รับการรักษาดูแลจากแพทย์ไม่กี่วันท่านก็หายเป็นปกติ

ในขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงประทับอยู่ เมื่อทรงทราบถึงการฆาตกรรมอันทารุณโหดเหี้ยม พระองค์ทรงพระพิโรธอย่างยิ่งและทรงเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้ง ทรงรับสั่งให้สืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด เมื่อได้ทราบและได้พิสูจน์ความจริงอย่างเปิดเผยแล้ว พระองค์ได้ทรงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตผู้กระทำผิดที่เป็นชาวมุสลิม โดยนำไปให้ช้างเหยียบ ส่วนบรรดาที่เป็นขุนนางและบรรดาข้าราชการที่พัวพันกับความผิดนั้น บางคนให้ตัดศีรษะและบางคนให้เนรเทศไป

หลังจากหายป่วยคุณพ่อเซบาสติอาว ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลขอให้พระองค์ทรงหยุดการหลั่งเลือดเสีย พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงทรงประทานให้ตามที่ท่านขอ พร้อมกับตรัสว่า “ท่านเป็นคนดีและมีจิตใจที่สูงส่งยิ่งนัก” ต่อจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงความรักและความเป็นมิตรต่อคุณพ่อมากยิ่งขึ้น คุณพ่อเซบาสติอาวได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตไปยังเมืองมะละกาเพื่อขอธรรมทูตมาเพิ่ม พระสงฆ์ 2 องค์ได้ถูกส่งมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่พระศาสนา แต่นามของท่านทั้งสองไม่เป็นที่ทราบกันในช่วงที่สยามทำสงครามกับพม่าในปี ค.ศ. 1569 (พ.ศ. 2112) ซึ่งเป็นปีที่พม่ายึดกรุงศรีอยุธยาไว้ได้ พวกพม่าได้พบธรรมทูต 3 องค์กำลังสวดภาวนาอยู่ในวัด และได้ตัดศีรษะพวกท่านเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1569 (พ.ศ. 2112) เป็นไปได้ว่าทั้ง 3 ท่านได้แก่ คุณพ่อเซบาสติอาว ดา กันโต กับธรรมทูตอีก 2 ท่าน ที่มาจากมะละกา เพราะปี ค.ศ. 1567 (พ.ศ. 2110) และ 1569 (พ.ศ. 2112) อยู่ในระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้พอดี

ธรรมทูตที่เข้ามาทำงานในสยามหลังจากนั้นคือ คณะฟรันซิสกัน คณะเอากุสติเนียน และคณะเยซูอิสในค.ศ.1662 (พ.ศ. 2115) ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีพระสงฆ์ที่กรุงศรีอยุธยารวม 11 องค์ เป็นเยสุอิต 4 องค์ โดมินิกัน 2 องค์ ฟรังซิสกัน 2 องค์และสงฆ์ที่มิใช่นักพรต 3 องค์ ทำการปกครองสัตบุรุษประมาณ 2,000 คน ซึ่งเป็นฝรั่งหรือต่างชาติเกือบทั้งสิ้น มีวัดน้อย 4 แห่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้