ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย

การเข้ามาของพวกโปรตุเกสกับคริสตศาสนา
ความปรารถนาของนักบุญฟรังซิส เซเวียร์
ธรรมทูตคณะโดมินิกันในสยาม
มรณสักขีองค์แรกในแผ่นดินสยาม
สิทธิอุปถัมภ์ศาสนา (Padroado)
ระบบ “ปาโดรอาโด” ของโปรตุเกส
การเข้ามาของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

สิทธิอุปถัมภ์ศาสนา (Padroado)

สิทธิอุปถัมภ์ศาสนา หรือที่เรียกว่า “ปาโดรอาโด” เป็นสิทธิพิเศษที่พระศาสนจักรมอบให้แก่ประเทศสเปนและโปรตุเกส เนื่องจากบรรดาธรรมทูตที่เข้ามาในสยามในศตวรรษที่ 16 และศตวรรษที่ 17 นั้น ล้วนเป็นนักบวชที่มาจากมะละกา กัว มาเก๊า และมะนิลา ที่ขึ้นอยู่กับสิทธิพิเศษนี้ เมื่อบรรดาธรรมทูตเหล่านี้ต้องอยู่ร่วมกับธรรมทูตที่ทางสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อส่งมา ได้แก่ ธรรมทูตของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.) เท่ากับมีสองอำนาจอยู่ในที่เดียวกัน ปัญหาต่างๆ ย่อมเกิดขึ้น

ความหมายและต้นกำเนิดของปาโดรอาโด

ความหมาย
ปาโดรอาโด ไม่ใช่เป็นเพียงรูปแบบของผลประโยชน์ทางพระศาสนจักร และการอุปถัมภ์ศาสนาของกษัตริย์ แต่ยังหมายถึงสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างพระศาสนจักรกับรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันนี้ พระศาสนจักรเป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากในทวีปยุโรป ด้วยเหตุว่านับจากสมัยกลางจนถึงปี ค.ศ. 1415 (พ.ศ. 1958) ยุโรปและส่วนต่างๆ ของโลกได้รู้จักคริสตศาสนาแล้ว โดยเฉพาะยุโรปนั้นการแพร่ธรรมได้แผ่กว้างและขยายตัวไปทั่วทวีปทีเดียว ด้วยความเชื่อในคริสตศาสนานี้ ทำให้พระสันตะปาปาทรงอิทธิพลใหญ่หลวงต่อผู้ปกครองรัฐและประเทศต่างๆ

สัญญานี้ผูกมัดให้ผู้ปกครองรัฐที่ทำสัญญานี้ มีบทบาทมากในการบริหารและสนับสนุนพระศาสนจักรในยุโรปเวลานั้นมีอยู่เพียง 2 ประเทศที่มีอำนาจยิ่งใหญ่มากได้แก่ ประเทศสเปนและโปรตุเกส ดังนั้นเมื่อทั้ง 2 ประเทศนี้ได้รับสิทธิพิเศษปาโดรอาโดแล้ว สิทธินี้ได้ขยายวงกว้างออกไปยังดินแดนอาณานิคมที่พวกเขาครอบครองด้วย และทั้งสองประเทศนี้พยายามปกป้องสิทธิของตนอย่างเต็มที่ต้นกำเนิด
ปาโดรอาโด มีต้นกำเนิดมาจากการฟื้นฟูศิลปวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าทางการเดินเรือของสเปนและโปรตุเกส ในประเทศโปรตุเกสมีการก่อตั้งคณะแห่งพระคริสต์ (Order of Christ) ขึ้นมาโดยพระสันตะปาปายอห์นที่ 22 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1319 (พ.ศ. 1862) เพื่อให้เป็นคณะทหารที่จะปกป้องพระศาสนจักรจากการรุกรานของมุสลิมที่กำลังขยายตัวเข้ามาสู่ยุโรป คณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกษัตริย์โปรตุเกส ดังนั้น กษัตริย์โปรตุเกสจึงมีอำนาจมากในการปกครองดูแลอาณานิคมของตนทั้งทางโลกและทางธรรม

ขณะนั้นประเทศสเปนเองกำลังขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจใหม่ ความยิ่งใหญ่ของสเปนเริ่มขึ้นเมื่อ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ. 1492 (พ.ศ. 2035) พระเจ้าเฟอร์ดินัลโดและพระนางอิสซาเบลลาร้องขอสาร (Bull) จากพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6 (ค.ศ. 1492-1503) เพื่อยืนยันถึงสิทธิที่ตนควรได้รับเช่นเดียวกับที่โปรตุเกสได้รับเหนือทวีปแอฟริกา ทำให้เกิด 2 สิ่งที่ควบคู่กันไปเสมอ ได้แก่ การสำรวจโลกใหม่อย่างจริงจังทั้งของโปรตุเกสและสเปน และการขอสิทธิพิเศษเหนือดินแดนใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย