วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธรรมชาติของมนุษย์

 1. ธรรมชาติดั้งเดิม(Original Nature) :โครงสร้างของร่างกาย
 2. ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์(Human Nature ) : มีระบบประสาทที่ยอดเยี่ยม
 3. ธรรมชาติทางชีววิทยา(Biological Nature) : มีระบบการทำงานตามหน้าที่
 4. ธรรมชาติทางสังคมวิทยา(Sociological Nature) : การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติ
 5. ธรรมชาติทางจิตวิทยาของมนุษย์(Psychological Nature) : มองในแง่ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

  ธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวทฤษฎี X และ ทฤษฎี Yทฤษฎี X
 6. โดยธรรมชาติ มนุษย์ไม่ชอบทำงาน
 7. มนุษย์ส่วนมากไม่ค่อยมีความทะเยอทะยาน
 8. มนุษย์ส่วนมากไม่มีความคิดริเริ่ม ปัดความรับผิดชอบ และชอบที่จะได้รับคำสั่ง
 9. แรงจูงใจที่มีผลต่อมนุษย์คือ ความต้องการด้านร่างกายและด้านความปลอดภัย
 10. มนุษย์ส่วนมากชอบการควบคุมเพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

  ทฤษฎี Y
 11. ความพยายามของมนุษย์ทางด้านกำลังกาย กำลังใจ ต่อการทำงานมีมาก
 12. มนุษย์โดยทั่วไปมีความรับผิดชอบสูง
 13. มนุษย์ส่วนมากมีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาขององค์การ
 14. มนุษย์มีแรงจูงใจในทุกด้าน ทั้ง ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านชื่อเสียง ด้านความสำเร็จในชีวิต
 15. มนุษย์โดยทั่วไปสามารถควบคุมตนเองได้ มีความคิดริเริ่มที่ดี ถ้าได้รับแรงจูงใจที่ถูกทาง

ธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวทฤษฎี Existentialism)

มนุษย์มีอิสรภาพที่จะแสวงหาความหมายให้กับชีวิตของตนเอง ซึ่งเป็นอิสระและเสรีภาพเฉพาะตัว โดยถือว่าความสุข ความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเอง เมื่อเลือกกระทำสิ่งใดต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นตามมา

ธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรม

มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นธรรมชาติของมนุษย์จึงเป็นผลจากการมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อม Skinner กล่าวว่า “ถ้าหากเขาสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ เขาก็จะสามารถกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ให้เป็นไปตามที่เขาต้องการทุกประการ”

ธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวทฤษฎีของมาสโลว์

มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด ความต้องการของมนุษย์จะเป็นไปตามลำดับขั้น 5 ขั้น เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองขั้นต่ำสุดก็จะมีความต้องการในขั้นสูงต่อไป เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นสูงสุดจะลดความทะยานอยาก มีความพอใจกับสภาวะปัจจุบันที่ได้กระทำอยู่

ความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้นตามทฤษฎีของ มาสโลว์

ขั้นที่ 5 การเข้าถึงศักยภาพสูงสุดแห่งตน
ขั้นที่ 4 ด้านสังคมและเกียรติยศ
ขั้นที่ 3 ด้านความรักและเป็นเจ้าของ
ขั้นที่ 2 ด้านความปลอดภัย
ขั้นที่ 1 ด้านร่างกา

ธรรมชาติของมนุษย์

 • คนมักรู้สึกว่าตนเองเป็นคนสำคัญ หรือเป็นคนที่สำคัญคนหนึ่ง
 • คนต้องการให้รับรู้ว่า เป็นพวกเดียวกัน อยากให้ผู้อื่นสนใจและเอาใจใส่
 • คนเรามีความสนใจในตัวเอง
 • คนเราอยากให้ตนเองเจริญก้าวหน้าขึ้นทุกวัน
 • คนเราอยากให้การดำเนินกับปัญหาที่ตนเองประสบอยู่ในทันทีทันใด
 • คนเราโดยปกติอยากพูดมากกว่าอยากฟังคนอื่น
 • คนเราโดยปกติอยากให้คำปรึกษาแก่คนอื่นมากกว่าจะรับคำปรึกษาจากคนอื่น
 • คนเราโดยปกติไม่ชอบฟังคำบังคับบัญชาที่ใกล้ชิดจนเกินไป
 • คนเราโดยทั่วไปไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
 • คนเราโดยทั่วไปมีนิสัยอยากรู้อยากเห็น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้