ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ละครใน


ประวัติความเป็นมาของละครใน
ลักษณะวิธีแสดงละครใน
เรื่องที่แสดง
ประเภทของการรำ

ลักษณะวิธีแสดงละครใน

การแสดงละครในนั้นเนื่องจากผู้แสดงละครในเป็นนางใน ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีกิริยามารยาทงดงาม เพราะฉะนั้นละครในจึงมีความมุ่งหมายอยู่ที่ศิลปะของการร่ายรำ ต้องให้แช่มช้อยมีสง่า ไม่นิยมแสดงตลกขบขัน โลดโผน ทั้งยังต้องรักษาแบบแผนจารีตประเพณี เพราะเหตุนี้ผู้ประพันธ์ละครในจึงต้องพิถีพิถันในการใช้ถ้อยคำให้สละสลวย ระมัดระวังที่จะไม่ให้มีคำตลาดเข้ามาปน เพลงร้อง ปี่พาทย์ต้องมีทำนองและจังหวะนิ่มนวล สละสลวย ไม่รุกเร็วเหมือนเพลงละครนอก เพื่อให้ตัวละครได้แสดงศิลปะในการร่ายรำได้งดงาม และแสดงท่าทีที่มีความประณีต บรรจงในลีลาการเคลื่อนไหวการแสดงละครในผู้แสดงไม่ต้องร้องเอง เพราะมีต้นเสียงร้องแทน คงจะเห็นว่าถ้าตัวละครร้องเองจะทำให้ลีลาฟ้อนรำไม่งดงามเท่าที่ควร เพราะฉะนั้น ไม่ว่าเป็นบทดำเนินเรื่องหรือบทเจรจา ก็จะมีต้นเสียงและลูกคู่ร้องเป็นลำนำเพลงต่างๆ ส่วนมากให้ร้องร่ายเป็นพื้น ตัวละครเป็นแต่เพียงรำไปตามบทร้องหรือตามเพลงหน้าพาทย์ที่กำหนดไว้ ในเรื่องแบบแผนของละครในนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเห็นว่าละครในเป็นการนำเอาแบบแผนของการแสดง 3 อย่างมาผสมกัน กล่าวคือ ได้เรื่องที่เล่นมาจากโขน ได้กระบวนการเล่นและชื่อที่เรียกว่า “ละคร” มาจากละครผู้ชายที่เล่นกันอยู่เดิม และนำเอาวิธีร้อง วิธีรำมาจากการแสดงระบำ ละครในจึงไม่ให้ตัวละครร้องบทเองอย่างละครนอก สำหรับโอกาสที่แสดงละครใน ระยะแรกการแสดงละครในจะแสดงเฉพาะภายในพระราชฐานเท่านั้น ในสมัยต่อมา นำมาเล่นกันแพร่หลายทั่วไป โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงกล่าวไว้ว่า การเล่นละครในไม่เล่นรับงานหาเหมือนละครนอก เพราะละครในมักเป็นละครผู้มีบรรดาศักดิ์ ฝึกหัดไว้สำหรับประดับเกียรติยศ เป็นแต่แสดงดูกันเอง หรือแสดงในการบำเพ็ญกุศล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย