ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ละครใน


ประวัติความเป็นมาของละครใน
ลักษณะวิธีแสดงละครใน
เรื่องที่แสดง
ประเภทของการรำ

การแต่งกาย

เนื่องจากละครในเป็นละครของหลวงและใช้ผู้หญิงแสดง จึงจำเป็นต้องให้ตัวละครสวมเสื้อ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงกล่าวไว้ว่า การคิดแก้ไขแบบแผนเครื่องแต่งตัวละครในนั้น น่าจะมีการแก้ไขเมื่อนางรำของหลวงเป็นเทพบุตร เทพธิดา เล่นจับระบำ จึงนำมาใช้เป็นแบบแผนการแต่งตัวละครผู้หญิงของหลวงสืบมา เครื่องแต่งกายของละครในแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ เครื่องแต่งกายตัวพระ และเครื่องแต่งกายตัวนาง

เครื่องแต่งกายตัวพระ เลียนแบบเครื่องทรงของกษัตริย์ ประกอบด้วย

1. ชฎา
2. ดอกไม้เพชร
3. จอนหู ในวรรณคดี หรือ เรียกว่า กรรเจียก กรรเจียกจร
4. ดอกไม้ทัด
5. อุบะ หรือพวงดอกไม้
6. อินทรธนู
7. แหวนรอบ
8. กำไลแผง ในวรรณคดี เรียกว่า ทองกร
9. พาหุรัด
10. ธำมรงค์
11. ประวะหล่ำ
12. กรองคอในวรรณคดี เรียกว่า กรองศอ
13. ตาบหน้า ในวรรณคดี เรียกว่า ทับทรวง
14. เสื้อ ในวรรณคดี เรียกว่า ฉลององค์
15. สังวาล
16. ตาบทิศ
17. เข็มขัด หรือ ปั้นเหน่ง
18. รัดสะเอว หรือรัดองค์
19. ผ้านุ่ง ในวรรณคดี เรียกว่า พระภูษา
20. สุวรรณกระถอบ
21. ห้อยข้าง หรือเจียรบาด
22. ห้อยหน้า หรือ ชายไหว
23. สนับเพลา
24. กำไลเท้า

เครื่องแต่งกายตัวนาง มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายตัวพระ คือเลียนแบบเครื่องทรงของนางกษัตริย์ ประกอบด้วย

1. มงกุฎ
2. ดอกไม้ทัด
3. จอนหู ในวรรณคดี หรือ เรียกว่า กรรเจียก กรรเจียกจร
4. อุบะ หรือพวงดอกไม้
5. นวมนาง ในวรรณคดี เรียกว่า กรองศอ
6. กำไลสวม ในวรรณคดี เรียกว่า ทองกร
7. แหวนรอบ
8. ประหล่ำ
9. กำไลตะขาบ
10. พาหุรัด
11. ธำมรงค์
12. ผ้าห่มนาง
13. จี้นาง หรือ ตาบทับ ในวรรณคดี เรียกว่า ทับทรวง
14. เสื้อในนาง
15. สะอิ้ง
16. เข็มขัด
17. ผ้านุ่งนาง ในวรรณคดี เรียกว่า ภูษา หรือ พระภูษา
18. กำไลเท้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้