ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ละครใน


ประวัติความเป็นมาของละครใน
ลักษณะวิธีแสดงละครใน
เรื่องที่แสดง
ประเภทของการรำ

ประเภทของการรำที่แทรกอยู่ในการแสดงละคร

รำเดี่ยว

คือการแสดงที่ใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียว มีจุดมุ่งหมายเพื่ออวดฝีมือการร่ายรำที่ประณีตงดงาม ผู้แสดงรำเดี่ยวจึงต้องมีทักษะในการรำและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี การรำเดี่ยว ได้แก่ มโนห์ราบูชายัญ ในเรื่องพระสุธนมโนห์รา รำพลายชุมพลในเรื่องขุนช้างขุนแผน ฯลฯ ซึ่งเป็นการรำที่มีลีลากรีดกราย ท่วงทีงดงามใส่ความรู้สึกบนใบหน้า ท่าทางและการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการรำฉุยฉายซึ่งมีอยู่หลายชุด เช่น ฉุยฉายพราหมณ์ ฉุยฉายศูรปนขาแปลง ฉุยฉายทศกัณฐ์ เป็นต้น ส่วนใหญ่สอดแทรกอยู่ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ แต่ละเพลงผู้แสดงจะต้องรำด้วยลีลาการเคลื่อนไหวไปตามบุคลิกเฉพาะของตัวละครในบทนั้นๆ ด้วย

รำคู่

คือการแสดงที่ใช้ผู้แสดง 2 คน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ รำคู่ในเชิงศิลปะการต่อสู้ ไม่มีบทร้อง และรำคู่ที่เป็นการแสดงเน้นความสวยงาม

 1. การรำคู่ในเชิงศิลปะการต่อสู้ เป็นการรำที่ไม่มีบทร้อง ใช้สลับฉากในการแสดง ได้แก่ กระบี่กระบอง การต่อสู้ด้วยดาบ ทวน พลอง เป็นต้น
 2. การรำคู่ในชุดสวยงาม เป็นการรำที่ได้รับความนิยมเพราะท่ารำมักจะประดิษฐ์ให้สวยงาม เช่น รำแม่บท รำเบิกโรง ชุดรำดอกไม้เงินทอง รำประเลง เป็นต้น

  นอกจากนี้ การรำคู่ยังนำไปประกอบอยู่ในการแสดงเป็นชุดเป็นตอน เช่น
  หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ( เพลงเชิดนอก ) ในเรื่องรามเกียรติ์ ชุด จองถนน
  พระรามตามกวาง ( เพลงเชิดฉาน ) ในเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักสีดา
  เมขลารามสูร ( เพลงเชิดฉิ่งและเชิดจีนสามตัว ) ในเรื่องรามเกียรติ์
  ศุภลักษณ์อุ้มสม ( เพลงเชิดฉิ่ง ร้องเพลงบะหลิ่ม และเบ้าหลุด ) ในเรื่องอุณรุท

ระบำที่ใช้ประกอบการแสดงละคร หมายถึงระบำที่แทรกอยู่ในการแสดงละครเรื่องต่างๆ ระบำประเภทนี้มีทั้งระบำที่เป็นแบบมาตรฐาน และระบำที่ปรับปรุงขึ้นใหม่

 1. ระบำที่ใช้ประกอบการแสดงละครและอยู่ในประเภทระบำมาตรฐาน เช่น
  ระบำกฤษดาภินิหาร ในละครเรื่อง เกียรติศักดิ์ไทย
  ระบำเทพบันเทิง ในละครเรื่อง อิเหนา
  ระบำพรหมาสตร์ ในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์
 2. ระบำที่ใช้ประกอบการแสดงละครและอยู่ในประเภทระบำที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ เช่น
  ระบำนพรัตน์ ในละครเรื่อง สุวรรณหงส์
  ระบำไก่ ในละครเรื่อง พระลอ
  ระบำม้า ในละครเรื่อง อิเหนา
  ระบำเริงอรุณ ในฉากนำการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกวิรุฬจำบัง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้