สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ทักษะการเป็นผู้นำ

เพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีการสร้างวิสัยทัศน์
วิธีการสร้างแรงจูงใจกับกลุ่ม
วิธีการดูแลตัวเองเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี

วิธีพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ

เข้าร่วมในหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำ มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านบริหารจำนวนมากในปัจจุบันซึ่งอาจจะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในช่วงสุดสัปดาห์ หรือเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเป็นปี โดยครอบคลุมทักษะต่างๆ ของการเป็นผู้นำ โดยเทคนิคในการฝึกอบรมอาจมีตั้งแต่การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการสมมติบทบาท ไปจนถึงการเล่นเกมที่จำลองสถานการณ์การวิเคราะห์หรือการตัดสินใจ

การเรียนรู้จากประสบการณ์ ให้คิดในเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับวิธีที่คุณจะได้รับประสบการณ์ที่คุณต้องการ ซึ่งวิธีที่จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ของการเป็นผู้นำอย่างแท้จริง คือ เสนอตัวที่จะเป็นผู้ดำเนินโครงการที่ท้าทาย อันจะทำให้พบปัญหาใหม่และไม่ธรรมดามาให้แก้ไข การเข้าร่วมทีมงานข้ามสายงาน เข้าไปมีส่วนร่วมในงานที่หลากหลาย อย่าทำเพียงแค่งานเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา ขอข้อมูลย้อนกลับ (feedback) โดยสอบถามผู้อื่นว่าคุณทำได้ดีเพียงใด เปิดใจรับการวิจารณ์ที่จะเป็นประโยชน์ เลือกที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมหมุนเวียนงาน จะช่วยคุณพัฒนาทักษะด้านการบริหาร ด้านเทคนิค ด้านธุรกิจและด้านการสื่อสารในบทบาทต่างๆ ได้

หาผู้ฝึกสอนที่แท้จริง การเรียนรู้จากผู้อื่นอาจดูเป็นแหล่งที่ดีเลิศในการได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามีทั้งบวกและลบ ผู้ฝึกสอนของคุณควรมีประสบการณ์ที่คุณต้องการ มีความเต็มอกเต็มใจอย่างแท้จริงที่จะช่วยคุณและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณ

เรียนรู้ที่จะปรับใช้รูปแบบต่าง ๆ ของการเป็นผู้นำ กุญแจสำคัญในการได้รับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ คือ ประสานสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกัน รู้ว่าคุณต้องการความรู้ ทักษะและประสบการณ์อะไรบ้าง และวางแผนที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นอย่างบูรณาการ

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้