สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ทักษะการเป็นผู้นำ

เพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีการสร้างวิสัยทัศน์
วิธีการสร้างแรงจูงใจกับกลุ่ม
วิธีการดูแลตัวเองเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี

วิธีการสร้างแรงจูงใจกับกลุ่ม

ให้ความสนใจประเด็นเรื่องการเมืองในองค์กร
- รู้ว่าใครคือผู้ที่สามารถขัดขวางความก้าวหน้าหรือช่วยเหลือคุณ
- สร้างแนวร่วมในวงกว้างภายในองค์กร และกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เลือกคนที่คุณจะมอบหมายบทบาทสำคัญให้อย่างระมัดระวัง
- กระตุ้นความสนใจเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
- หากจำเป็น ให้ดำเนินการเป็นขั้นตอนเล็กๆ ก่อน

ดูแลคนของคุณ

- สร้างความมั่นใจว่าพวกเขาอยู่ข้างคุณ
- เตรียมความพร้อมสำหรับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
- แสดงการรับรู้และฉลองความสำเร็จ
- แจ้งข่าวสารให้ผู้คนรับรู้
- ยึดมั่นกับวิสัยทัศน์
- มอบอำนาจให้คนของคุณเพื่อให้พวกเขาพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของพวกเขาเอง

การสร้างบรรยากาศแห่งความรู้ บรรยากาศในการทำงานมีพื้นฐานบนความไว้วางใจจะทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันทำงานโดยมุ่งเน้นวิสัยทัศน์เพื่อประโยชน์ของทุกคน โดยปรับปรุงรูปแบบการเป็นผู้นำของคุณให้สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน สมาชิกในกลุ่มต่างก็มีสมรรถนะ ความต้องการและศักยภาพในการพัฒนาที่แตกต่างกัน จะรักษาความยืดหยุ่นในการทำงานกับพวกเขา แล้วพยายามตอบสนองในลักษณะที่ตรงตามความต้องการและความสนใจของพวกเขา

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย