สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ทักษะการเป็นผู้นำ

เพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีการสร้างวิสัยทัศน์
วิธีการสร้างแรงจูงใจกับกลุ่ม
วิธีการดูแลตัวเองเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี

วิธีการสร้างแรงจูงใจกับกลุ่ม

ให้ความสนใจประเด็นเรื่องการเมืองในองค์กร
- รู้ว่าใครคือผู้ที่สามารถขัดขวางความก้าวหน้าหรือช่วยเหลือคุณ
- สร้างแนวร่วมในวงกว้างภายในองค์กร และกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เลือกคนที่คุณจะมอบหมายบทบาทสำคัญให้อย่างระมัดระวัง
- กระตุ้นความสนใจเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
- หากจำเป็น ให้ดำเนินการเป็นขั้นตอนเล็กๆ ก่อน

ดูแลคนของคุณ

- สร้างความมั่นใจว่าพวกเขาอยู่ข้างคุณ
- เตรียมความพร้อมสำหรับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
- แสดงการรับรู้และฉลองความสำเร็จ
- แจ้งข่าวสารให้ผู้คนรับรู้
- ยึดมั่นกับวิสัยทัศน์
- มอบอำนาจให้คนของคุณเพื่อให้พวกเขาพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของพวกเขาเอง

การสร้างบรรยากาศแห่งความรู้ บรรยากาศในการทำงานมีพื้นฐานบนความไว้วางใจจะทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันทำงานโดยมุ่งเน้นวิสัยทัศน์เพื่อประโยชน์ของทุกคน โดยปรับปรุงรูปแบบการเป็นผู้นำของคุณให้สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน สมาชิกในกลุ่มต่างก็มีสมรรถนะ ความต้องการและศักยภาพในการพัฒนาที่แตกต่างกัน จะรักษาความยืดหยุ่นในการทำงานกับพวกเขา แล้วพยายามตอบสนองในลักษณะที่ตรงตามความต้องการและความสนใจของพวกเขา

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้