วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

วรรณกรรม

วรรณกรรม วรรณคดี และวรรณศิลป์
วรรณคดีเป็นประณีตศิลปะ
สุนทรียภาพทางภาษา
สุนทรียะด้านการใช้คำ
สุนทรียะด้านกวีโวหาร
ประเภทของวรรณคดี
วรรณคดีกับวัฒนธรรม
วรรณคดีกับศิลปะ
วรรณคดีดนตรีและการแสดง
วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น
เรื่องสั้น นวนิยาย

เรื่องสั้น นวนิยาย

วิวัฒนาการของเรื่องสั้น นวนิยาย

 1. ยุคเริ่มแรก - ที่มาของวรรณกรรมแปลและแปลง (พ.ศ. 2443-2469) เช่น เรื่อง ความพยาบาท คุณย่าเพิ้ง นิทานนายทองอิน แพรดำ
 2. ยุครุ่งอรุณ – ที่มาของวรรณกรรมแนวจินตนิยม (พ.ศ. 2470 – 2475) เช่น เรื่อง ละครแห่งชีวิต สงครามชีวิต ศัตรูของเจ้าหล่อน
 3. ยุครัฐนิยม – ที่มาของวรรณกรรมแนวก้าวหน้า (พ.ศ. 2476-2488) เช่น เรื่องหญิง คนชั่ว เมืองนิมิตร จับตาย ซาเก๊าะ ท่อนแขนนางรำ ดาวหาง นักบุญ – คนบาป
 4. ยุคกบฏสันติภาพ – ที่มาของวรรณกรรมเพื่อชีวิต (พ.ศ. 2489 – 2500) เช่น เรื่อง จนกว่าเราจะพบกันอีก แลไปข้างหน้า ความรักของวัลยา ทุ่งมหาราช ปีศาจ ไผ่แดง แผ่นดิน นี้ของใคร เมืองทาส ระย้า เรื่องสั้นชุดฟ้าบ่กั้น เรื่องสัญชาตญาณมืด
 5. ยุคสมัยแห่งความเงียบ – ที่มาของวรรณกรรมน้ำเน่า (พ.ศ. 2501-2506) เช่น เรื่องบ้านทรายทอง พจมาน สว่างวงศ์ ผู้ดี หนึ่งในร้อย
 6. ยุคฉันจึงมาหาความหมาย – ที่มาของวรรณกรรมคนหนุ่มสาว (พ.ศ. 2507- 2516) เช่น เรื่องคนบนต้นไม้ แล้งเข็ญ ถนนสายที่นำไปสู่ความตาย รถไฟเด็กเล่น คนโซ เรือมนุษย์ ตะวันตกดิน เขาชื่อกานต์ จดหมายจากเมืองไทย วงเวียนชีวิต แด่คุณครูด้วยคมแฝก
 7. ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน – ที่มาของวรรณกรรมเพื่อประชาชน (พ.ศ. 2516 – ปัจจุบัน)

ลักษณะของเรื่องสั้น

 1. ความยาว อ่านภายในระยะเวลา 5-50 นาที หรือจำนวนคำประมาณ 2,000- 12,000 คำ
 2. โครงเรื่อง มีโครงเรื่องเดียว
 3. แนวคิด เสนอแนวคิดเดียว
 4. ตัวละคร ประมาณ 2-3 ตัว
 5. บทสนทนา ใช้ภาษาสมจริง สอดคล้องกับตัวละคร สภาพแวดล้อม
 6. ฉาก บรรยากาศ ต้องสมจริง สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

บรรณานุกรม

 • เจตนา นาควัชระ. ทางไปสู่วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2524.
 • ยุวพาส์ (ประทีปเสน) ชัยศิลป์วัฒนา. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
 • รื่นฤทัย สัจพันธุ์. แลลอด ลวดลาย วรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2534. . สีสรรพ์วรรณศิลป์. กรุงเทพมหานคร : ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด, 2534.
 • วิทย์ ศิวะศริยานนท์. วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพมหานคร : ธรรมชาติ, 2541.
 • สิทธา พินิจภูวดล. ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย. เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วย ที่ 8 – 15. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
 • สิริวรรณ วงษ์ทัต. รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาการสร้างตัวละครปรปักษ์ในวรรณคดีไทย. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา , 2545

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้