ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

มโนห์รา


อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากอำนาจของครูหมอมโนห์รา
พิธีกรรมกับกระบวนการรักษาเยียวยา
บทวิเคราะห์
ทิศทางการดำรงอยู่ของมโนห์รา
สาเหตุที่ทำให้มโนห์ราในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทิศทางการดำรงอยู่ของมโนห์ราในบทบาทของสถาบันการแพทย์พื้นบ้าน

การเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ตามวัฏจักรของวิถีธรรมชาติ “วัฒนธรรม” ก็เช่นเดียวกันที่มิอาจหลีกหนีจากการเปลี่ยนแปลงได้พ้น แม้ว่าวัฒนธรรมนั้นจะได้รับการสืบทอดต่อกันมาอย่างมั่นคงเพียงใดก็ตาม แต่กาลเวลาและเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างก็สามารถทำให้รูปแบบและรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ แตกต่างไปจากเดิมบ้างไม่มากก็น้อย แต่หากแก่นหรือรากฐานของวัฒนธรรมยังมีการคงอยู่ ก็ควรทำใจยอมรับและมีการเข้าถึงกฎของการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ด้วยใจที่เป็นกลาง แต่มิได้หมายถึงการไม่เห็นความสำคัญที่จะอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่เนื่องจากคิดว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลง

สำหรับ “มโนห์รา” ทั้งในบทบาทของศิลปะเพื่อความบันเทิงและบทบาทของสถาบันการแพทย์สถาบันหนึ่งที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมทางภาคใต้ มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมายาวนานจนเป็นวัฒนธรรม กำลังมีแนวโน้มถูกลดบทบาทและหมดความสำคัญลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน หากไม่มีการคำนึงที่จะหาวิธีการให้ภูมิญญาท้องถิ่นนี้ดำรงอยู่ได้ต่อไป “มโนห์รา” ก็เป็นได้เพียงตำนานหรือเรื่องราวเล่าขานเฉกเช่นวัฒนธรรมหลายๆ อย่างที่ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว ดังนั้นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้มโนห์ราเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะอย่างน้อยก็สามารถชี้ให้เห็นถึงจุดบอดเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขได้ต่อไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย