ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

มโนห์รา


อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากอำนาจของครูหมอมโนห์รา
พิธีกรรมกับกระบวนการรักษาเยียวยา
บทวิเคราะห์
ทิศทางการดำรงอยู่ของมโนห์รา
สาเหตุที่ทำให้มโนห์ราในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทิศทางการดำรงอยู่ของมโนห์ราในบทบาทของสถาบันการแพทย์พื้นบ้าน

การเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ตามวัฏจักรของวิถีธรรมชาติ “วัฒนธรรม” ก็เช่นเดียวกันที่มิอาจหลีกหนีจากการเปลี่ยนแปลงได้พ้น แม้ว่าวัฒนธรรมนั้นจะได้รับการสืบทอดต่อกันมาอย่างมั่นคงเพียงใดก็ตาม แต่กาลเวลาและเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างก็สามารถทำให้รูปแบบและรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ แตกต่างไปจากเดิมบ้างไม่มากก็น้อย แต่หากแก่นหรือรากฐานของวัฒนธรรมยังมีการคงอยู่ ก็ควรทำใจยอมรับและมีการเข้าถึงกฎของการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ด้วยใจที่เป็นกลาง แต่มิได้หมายถึงการไม่เห็นความสำคัญที่จะอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่เนื่องจากคิดว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลง

สำหรับ “มโนห์รา” ทั้งในบทบาทของศิลปะเพื่อความบันเทิงและบทบาทของสถาบันการแพทย์สถาบันหนึ่งที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมทางภาคใต้ มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมายาวนานจนเป็นวัฒนธรรม กำลังมีแนวโน้มถูกลดบทบาทและหมดความสำคัญลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน หากไม่มีการคำนึงที่จะหาวิธีการให้ภูมิญญาท้องถิ่นนี้ดำรงอยู่ได้ต่อไป “มโนห์รา” ก็เป็นได้เพียงตำนานหรือเรื่องราวเล่าขานเฉกเช่นวัฒนธรรมหลายๆ อย่างที่ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว ดังนั้นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้มโนห์ราเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะอย่างน้อยก็สามารถชี้ให้เห็นถึงจุดบอดเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขได้ต่อไป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้