ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มหิธรปุระแห่งดินแดนปราสาทพนมรุ้ง

กษัตริย์ราชวงศ์มหิธรปุระแห่งเมืองพระนคร
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณเขาพนมรุ้ง
เครื่องบูชาต่าง ๆ ที่นำมาถวายเทพเจ้าแห่งเขาพนมรุ้ง
พิธีศิวาราตรี

เครื่องบูชาต่าง ๆ ที่นำมาถวายเทพเจ้าแห่งเขาพนมรุ้ง

รศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (2536 : 39,45) ได้กล่าวไว้ในหนังสือปราสาทเขาพนมรุ้ง ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดในประเทศไทย โดยมีข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ในศิลาจารึกภาษาเขมรนั้นเกี่ยวกับการกัลปนา และการกล่าวถึงเครื่องบูชาต่าง ๆ ที่นำมาถวายเทพเจ้า แห่งเขาพนมรุ้ง (กมรเตง ชคต วนํ รุง) มีหลายประเภท ดังเช่น ทรัพย์สิน คน สัตว์ อาหาร และเครื่องดื่ม

ประเภททรัพย์สินได้แก่ที่ดิน ทรัพย์
ประเภทคนได้แก่ข้าทาส
ประเภทสัตว์ได้แก่กระบือ ช้าง ม้า แพะ และสุกร
ประเภทอาหารได้แก่ข้าว น้ำมัน เกลือ และสุรา

และได้กล่าวถึงเรื่องศาสนา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรายการสิ่งของถวายแด่เทพเจ้าหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อมูลจากศิลาจารึกทำให้ทราบว่า ปราสาทเขาพนมรุ้งนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีต่อเนื่องกันมาโดยตลอด เนื่องจากได้ค้นพบศิลาจารึกหลายหลักซึ่งมีศักราชต่าง ๆ กัน และจารึกแต่ละหลักได้กล่าวสิ่งของที่ผู้ถวายแด่ศาสนสถานแห่งนี้โดยไม่ขาด

เป็นที่น่าเสียดายที่ศิลาจารึกภาษาเขมรส่วนมากชำรุดเสียหายเกินกว่าที่จะทราบได้ว่าเทพเจ้าที่นำของมาถวายนั้นเป็นเทพเจ้าในศาสนาใด

อย่างไรก็ตาม จากศิลาจารึกภาษาเขมรหลักที่ K.1068 ซึ่งอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-18 ปรากฏรายการสิ่งของที่ถวายแด่เทพเจ้าหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันประกอบด้วย น้ำมันงา เกลือ ข้าว แพะ หมู และของถวายที่แปลกออกไปคือ “สุรา” ซึ่งปรากฏสองแห่งในศิลาจารึก VI (K.1068) A14} B4 ซึ่งไม่เคยปรากฏในรายการของถวายในจารึกใดมาก่อน

จากการปรากฏ “สุรา” ในรายการของถวายนี้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดีลัทธิไศวนิกายที่มีอิทธิพลลัทธิตันตระด้วยมีการถวายสุราหรือของมึนเมาในพิธีได้”

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้