ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มหิธรปุระแห่งดินแดนปราสาทพนมรุ้ง

กษัตริย์ราชวงศ์มหิธรปุระแห่งเมืองพระนคร
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณเขาพนมรุ้ง
เครื่องบูชาต่าง ๆ ที่นำมาถวายเทพเจ้าแห่งเขาพนมรุ้ง
พิธีศิวาราตรี

เครื่องบูชาต่าง ๆ ที่นำมาถวายเทพเจ้าแห่งเขาพนมรุ้ง

รศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (2536 : 39,45) ได้กล่าวไว้ในหนังสือปราสาทเขาพนมรุ้ง ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดในประเทศไทย โดยมีข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ในศิลาจารึกภาษาเขมรนั้นเกี่ยวกับการกัลปนา และการกล่าวถึงเครื่องบูชาต่าง ๆ ที่นำมาถวายเทพเจ้า แห่งเขาพนมรุ้ง (กมรเตง ชคต วนํ รุง) มีหลายประเภท ดังเช่น ทรัพย์สิน คน สัตว์ อาหาร และเครื่องดื่ม

ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน ทรัพย์
ประเภทคน ได้แก่ ข้าทาส
ประเภทสัตว์ ได้แก่ กระบือ ช้าง ม้า แพะ และสุกร
ประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าว น้ำมัน เกลือ และสุรา

และได้กล่าวถึงเรื่องศาสนา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรายการสิ่งของถวายแด่เทพเจ้าหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อมูลจากศิลาจารึกทำให้ทราบว่า ปราสาทเขาพนมรุ้งนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีต่อเนื่องกันมาโดยตลอด เนื่องจากได้ค้นพบศิลาจารึกหลายหลักซึ่งมีศักราชต่าง ๆ กัน และจารึกแต่ละหลักได้กล่าวสิ่งของที่ผู้ถวายแด่ศาสนสถานแห่งนี้โดยไม่ขาด

เป็นที่น่าเสียดายที่ศิลาจารึกภาษาเขมรส่วนมากชำรุดเสียหายเกินกว่าที่จะทราบได้ว่าเทพเจ้าที่นำของมาถวายนั้นเป็นเทพเจ้าในศาสนาใด

อย่างไรก็ตาม จากศิลาจารึกภาษาเขมรหลักที่ K.1068 ซึ่งอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-18 ปรากฏรายการสิ่งของที่ถวายแด่เทพเจ้าหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันประกอบด้วย น้ำมันงา เกลือ ข้าว แพะ หมู และของถวายที่แปลกออกไปคือ “สุรา” ซึ่งปรากฏสองแห่งในศิลาจารึก VI (K.1068) A14} B4 ซึ่งไม่เคยปรากฏในรายการของถวายในจารึกใดมาก่อน

จากการปรากฏ “สุรา” ในรายการของถวายนี้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดีลัทธิไศวนิกายที่มีอิทธิพลลัทธิตันตระด้วยมีการถวายสุราหรือของมึนเมาในพิธีได้”

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย