ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มหิธรปุระแห่งดินแดนปราสาทพนมรุ้ง

กษัตริย์ราชวงศ์มหิธรปุระแห่งเมืองพระนคร
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณเขาพนมรุ้ง
เครื่องบูชาต่าง ๆ ที่นำมาถวายเทพเจ้าแห่งเขาพนมรุ้ง
พิธีศิวาราตรี

เครื่องบูชาต่าง ๆ ที่นำมาถวายเทพเจ้าแห่งเขาพนมรุ้ง

รศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (2536 : 39,45) ได้กล่าวไว้ในหนังสือปราสาทเขาพนมรุ้ง ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดในประเทศไทย โดยมีข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ในศิลาจารึกภาษาเขมรนั้นเกี่ยวกับการกัลปนา และการกล่าวถึงเครื่องบูชาต่าง ๆ ที่นำมาถวายเทพเจ้า แห่งเขาพนมรุ้ง (กมรเตง ชคต วนํ รุง) มีหลายประเภท ดังเช่น ทรัพย์สิน คน สัตว์ อาหาร และเครื่องดื่ม

ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน ทรัพย์
ประเภทคน ได้แก่ ข้าทาส
ประเภทสัตว์ ได้แก่ กระบือ ช้าง ม้า แพะ และสุกร
ประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าว น้ำมัน เกลือ และสุรา

และได้กล่าวถึงเรื่องศาสนา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรายการสิ่งของถวายแด่เทพเจ้าหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อมูลจากศิลาจารึกทำให้ทราบว่า ปราสาทเขาพนมรุ้งนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีต่อเนื่องกันมาโดยตลอด เนื่องจากได้ค้นพบศิลาจารึกหลายหลักซึ่งมีศักราชต่าง ๆ กัน และจารึกแต่ละหลักได้กล่าวสิ่งของที่ผู้ถวายแด่ศาสนสถานแห่งนี้โดยไม่ขาด

เป็นที่น่าเสียดายที่ศิลาจารึกภาษาเขมรส่วนมากชำรุดเสียหายเกินกว่าที่จะทราบได้ว่าเทพเจ้าที่นำของมาถวายนั้นเป็นเทพเจ้าในศาสนาใด

อย่างไรก็ตาม จากศิลาจารึกภาษาเขมรหลักที่ K.1068 ซึ่งอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-18 ปรากฏรายการสิ่งของที่ถวายแด่เทพเจ้าหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันประกอบด้วย น้ำมันงา เกลือ ข้าว แพะ หมู และของถวายที่แปลกออกไปคือ “สุรา” ซึ่งปรากฏสองแห่งในศิลาจารึก VI (K.1068) A14} B4 ซึ่งไม่เคยปรากฏในรายการของถวายในจารึกใดมาก่อน

จากการปรากฏ “สุรา” ในรายการของถวายนี้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดีลัทธิไศวนิกายที่มีอิทธิพลลัทธิตันตระด้วยมีการถวายสุราหรือของมึนเมาในพิธีได้”

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้

สติ๊กเกอร์ไลน์