Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์  >>

พิพิธภัณฑ์

การพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย
ประเภทของพิพิธภัณฑสถาน
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “พิพิธภัณฑ์”

ประเภทของพิพิธภัณฑสถาน

การแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑสถานสามารถแบ่งได้ 2 แบบ โดยอาศัยหลักการแบ่งแยกที่ต่างกัน คือ แบ่งตามลักษณะการบริหาร และแบ่งตามประเภทของวัตถุที่รวบรวมหรือตามสาระวิชาของสิ่งที่รวบรวม

พิพิธภัณฑสถานที่แบ่งตามลักษณะการบริหาร ได้แก่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานที่จะจัดว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีอยู่ทั้งหมด 42 แห่ง แบ่งตามจังหวัดได้ ดังนี้

 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เมือง จังหวัด เทศบาล หรือตำบล เป็นต้น มีวัตถุประสงค์ที่จัดแสดงเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของท้องถิ่น หรือเรื่องราวที่ท้องถิ่นนั้นๆ สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของท้องถิ่นอีกด้วย โดยหากมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินจัดแสดงอยู่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

พิพิธภัณฑ์ของหน่วยงาน
พิพิธภัณฑ์ของหน่วยงาน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บริหารจัดการโดยหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม หรือสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จัดแสดงเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของหน่วยงาน หรือเผยแพร่วิชาการเฉพาะเรื่อง โดยหากมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินจัดแสดงอยู่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ของรัฐจะมีการจัดตั้ง พิพิธภัณฑสถานของหน่วยงานขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประวัติความเป็นมาขององค์กรในแทบทุกกระทรวง กรม รวมทั้งสินประมาณ 290 แห่ง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐสภา และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์ของเอกชน
พิพิธภัณฑ์ของเอกชน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บริหารจัดการโดยภาคเอกชนหรือส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์ที่จัดแสดงเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของหน่วยงานเอกชน หรือเผยแพร่วิชาการเฉพาะเรื่องที่บุคคลสนใจ โดยหากมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินจัดแสดงอยู่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

พิพิธภัณฑสถานที่แบ่งตามประเภทของวัตถุที่รวบรวมหรือ ตามสาระวิชา
เนื่องจากวัตถุที่รวบรวมมีเป็นจำนวนมากและหลากหลายสาขาวิชา เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป มานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา พื้นบ้าน ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะสมัยใหม่ เป็นต้น นักวิชาการจึงพยายามแบ่งประเภทให้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งอาจแบ่งได้หมวดหมู่ได้หลายลักษณะ เช่น

นอกจากการแบ่งประเภทพิพิธภัณฑสถานออกเป็น 2 แบบ ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในการสัมมนาของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM) ยังได้เคยอภิปรายกันถึงการแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑสถานและจัดแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ

  1. พิพิธภัณฑสถานศิลปะ
  2. พิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหม่
  3. พิพิธภัณฑสถานโบราณคดีและประวัติศาสตร์
  4. พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุ์วิทยาและพื้นเมือง
  5. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา
  6. พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  7. พิพิธภัณฑสถานส่วนภูมิภาค หรือพิพิธภัณฑสถานส่วนท้องถิ่น
  8. พิพิธภัณฑสถานพิเศษ หรือพิพิธภัณฑสถานเฉพาะเรื่อง 9. พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com