ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์  >>

พิพิธภัณฑ์

การพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย
ประเภทของพิพิธภัณฑสถาน
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “พิพิธภัณฑ์”

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์จะทำได้อย่างไรนั้นต้องพิจารณาว่าเป็นการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประเภทใด ซึ่งความแตกต่างในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์จะแยกออกมาเพียง สองประเภทเท่านั้น คือ การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อื่นๆ นอกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

  1. การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดไว้ให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจะจัดตั้งขึ้นที่ใด หรือจะให้สถานที่ใดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งการถอนสภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใดก็ต้องให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเช่นกัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นจะอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
     
  2. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อื่นๆ สามารถจัดตั้งขึ้นได้อย่างอิสระไม่มี แบบแผน เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่ว่าด้วยเรื่องพิพิธภัณฑ์ที่กรมศิลปากรประกาศกำหนดขึ้น เช่น หากพิพิธภัณฑ์ใดต้องการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน เนื่องจากโดยปกติแล้วโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินจะเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่อื่นใดนอกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมิได้ ยกเว้นจะเก็บรักษาไว้ที่วัด พิพิธภัณฑสถาน หรือส่วนราชการ ส่วนการเปิดให้เข้าชมจะเก็บค่าเข้าชมก็ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น และต้องมีการควบคุมดูแลให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 เรื่องโบราณวัตถุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย