วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ร่างกายของเรา

6

ระบบสืบพันธุ์

การเจริญเติบโตของหญิงและชาย   

ในวัยของนักเรียนช่วงอายุ 10 - 17 ปี เพศหญิงจะมีอัตราการเจริญเติบโตมากว่าชาย หลังจากนั้นเพศชายจะเจริญเติบโตมากกว่าเพศหญิง และจะหยุดการเจริญประมาณ 20 ปีสำหรับเพศหญิงและ 25 ปีสำหรับเพศชาย อัตราการเจริญเติบโต จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

การแสดงออกจากพันธุกรรม (ยีโนไทพ์ ; Genotype) เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ คือมาจาก ยีน (Gene) นั่นเอง ได้แก่ สีผิว ผม ดวงตา ฯลฯ

ยีน (Gene) คือ หน่วยที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่าง ที่อยู่บนโครโมโซม

การแสดงออกจากสิ่งแวดล้อม (ฟีโนไทพ์;Phenotype) เป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลมาจาก สิ่งแวดล้อม (Enviroment) ได้แก่ อาหาร โรค จิตใจ การเลี้ยงดู ความรู้ ฯลฯ

เมื่อร่างกายเข้าสู่วัยรุ่น ต่อมใต้สมองจะหลั่งฮอร์โมน (Hormone) มากระตุ้นต่อมเพศให้ผลิตฮอร์โมนเพศ แล้วทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ต่อมเพศของเพศชายจะอยู่ที่ อัณฑะ (Testis) ส่วนต่อมเพศของเพศหญิงจะอยู่ที่ รังไข่ (Ovary)ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วย

ระบบสืบพันธุ์ภายนอก ได้แก่

  

1. ถุงอัณฑะ (Scrotum) ห่อหุ้มลูกอัณฑะให้อุณหภูมิต่ำกว่า 37 องศา
2. องคชาติ (Penis) ประกอบด้วย

- กล้ามเนื้อฟองน้ำ (Spongy) เมื่อเลือดถูกฉีดเข้าไปก็จะเกิดการแข็งตัว
- เส้นเลือด
- ท่อปัสสาวะ

Penis แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. Body ทำหน้าที่ในการแข็งตัว
2. Grand Penis จะหุ้มด้วยหนังหุ้ม ประกอบด้วยเยื่อบุผิว ทำหน้าที่รับความรู้สึก
3. หุ้มด้วยหนังหุ้ม ทำหน้าป้องกันการบาดเจ็บ

อวัยวะสืบพันธุ์ภายใน ประกอบด้วย

 1. อัณฑะ (Testis) ตอนเด็กจะอยู่ในช่องท้อง พอโตขึ้นจะเลื่อนลงมาอยู่ที่ถุงอัณฑะ ทำหน้าที่ผลิต สเปิร์ม (Sperm) และฮอร์โมนเพศชาย ภายในประกอบด้วย

  - หลอดเล็ก ๆ (Seminiferous tube)มีประมาณ 800 หลอดต่อข้าง ประกอยด้วยเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิต สเปิร์ม (Sperm) และฮอร์โมนเพศชาย
  - หลอดเก็บสเปิร์ม (Epididymis)
 2. หลอดนำสเปิร์ม (Sperm) ทำหน้าที่ลำเลียงสเปิร์ม ไปเก็บที่ต่อมเก็บ คือต่อมเคาว์เปอร์ (Cowper gland)
 3. ต่อมเคาว์เปอร์ (Cowper gland) ทำหน้าที่สร้างอาหารให้กับสเปิร์ม ประกอบด้วยน้ำตาลฟรุกโตสและปรับสภาพให้เป็นเบสอ่อน ๆ
 4. ต่อมลูกหมาก (Prostate gland) ทำหน้าที่สร้างสารให้มีปริมาณมากขึ้น และเก็บน้ำเชื้อ

สเปิร์ม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

 1. ส่วนหัว ทำหน้าที่เจาะผนังเซลล์ไข่เพื่อเข้าไปปฏิสนธิ ภายในมีนิวเคลียส ประกอบด้วยโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่ง คือ 23 เส้น
 2. ส่วนกลาง ประกอบด้วย เซนตริโอล และไมโตคอนเดรีย
 3. ส่วนหาง ใช้โบกเคลื่อนที่

-------------   อ่านต่อ >>>  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้