วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ร่างกายของเรา

10

หลอดเลือด

การหมุนเวียนเลือดในหัวใจ ประกอบด้วยหลอดเลือด 3 ระบบ โดยยึดระบบการ เข้า - ออก ของเลือดจากหัวใจ

ระบบหลอดเลือดออกจากหัวใจ (Arterial systeme)
ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นเลือดแดง ยกเว้น เส้นเลือดดำไปปอด (Pulmonary Artery) เส้นเลือดกลุ่มนี้ได้แก่

 1. หลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) นำเลือดออกจากห้องล่างซ้าย ไปเลี้ยงร่างกาย มีขนาดใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว
 2. หลอดเลือดแดง (Artery) นำเลือดต่อออกจาก Aorta ไปเลี้ยงร่างกาย
 3. หลอดเลือดแดงเล็ก (Arteriole) นำเลือดต่อออกจาก Artery ไปเลี้ยงร่างกาย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.2 cm

ลักษณะของหลอดเลือดกลุ่มนี้

 • มีผนังหนา ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น ชั้นในเป็นเยื่อบุผิว ชั้นกลางเป็นกล้ามเนื้อเรียบ และชั้นนอกสุดเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
 • มีความยืดหยุ่นดีมาก ทนทานต่อแรงดันสูง

 

หลอดเลือดเข้าสู่จากหัวใจ (Venous systeme)
หรือเส้นเลือดเวน(Vien) ส่วนใหญ่จะเป็นหลอดเลือดดำ ยกเว้น เส้นเลือดแดงที่มาจากปอด (Pulmonary Vein) เส้นเลือดกลุ่มนี้ได้แก่

 1. หลอดเลือดดำใหญ่ (Vana cava) นำเลือดเข้าสู่ร่างกาย มีขนาดใหญ่ที่สุด มี 2 เส้น
  -- หลอดเลือดสุพีเรียเวนาคาวา (Superoir Vana cava) นำเลือดกลับจาก ส่วนบนของร่างกาย เช่น หัว คอ แขน
  --- หลอดเลือดอินฟีเรียเวนาคาวา (Inferoir Vana cava) นำเลือดกลับจาก ส่วนล่างของร่างกาย เช่น ขา ลำตัว
 2. หลอดเลือดเวน (Vien) นำเลือดจากส่วนต่างๆ ของร่างกายเข้าสู่หลอดเลือดเวนาคาวา
 3. หลอดเลือดเวนูล (Venule) นำเลือดจากส่วนต่างๆ ของร่างกายเข้าสู่หลอดเลือดเวน

ลักษณะของหลอดเลือดกลุ่มนี้
มีผนังบาง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น ชั้นในเป็นเยื่อบุผิว ชั้นกลางเป็นกล้ามเนื้อเรียบ และชั้นนอกสุดเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน มีความยืดหยุ่นน้อย ภายในมีลิ้นกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ

ระบบหลอดเลือดฝอย(Capillary)

เป็นทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงเส้นผ่าสูญกลางประมาณ 7 ไมโครเมตร ผนังบางมากเพราะประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียว เลือดสามารถผ่านได้ที่ละเซลล์เท่านั้น

การไหลเวียนของเลือดในหัวใจ จะเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้ ในที่นี้ขอเริ่มจาก

 1. หัวใจห้องบนขวารับเลือดดำจากส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายทางหลอดเลือด Inferior Venacava และ Superior Venacava จากนั้นเลือดดำจะถูกบีบผ่านลิ้น Tricuspid เข้าสู่หัวใจห้องล่างขวา
 2. หัวใจห้องล่างขวาบีบตัวให้เลือดดำไหลผ่านลิ้น Pulmonary Semilunar ไปตามหลอดเลือด Pulmonary Artery เพื่อนำเลือดเสียไปฟอกที่ปอด แล้วส่งเลือดไปตามหลอดเลือด Pulmonary Vien เข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย
 3. หัวใจห้องบนซ้าย บีบตัวให้เลือดแดงผ่านลิ้น Bicuspid ลงสู่ห้องล่างซ้าย
 4. ห้องล่างซ้ายบีบตัวให้เลือดแดงไหลผ่านลิ้น Aortic Semilunar ไปสู่หลอดเลือด Aorta เพื่อนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ตามระบบหลอดเลือดที่เรียนมาแล้ว แล้วกลับสู่หัวใจทางห้องบนขวาตามข้อ 1

-------------   อ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้