วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ร่างกายของเรา

11

ความดันเลือด

 (Blood Pressure)
หมายถึงแรงดันของเลือดที่ดันผนังของเส้นเลือด โดยการบีบตัวของหัวใจ ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดทำให้เส้นเลือดพองออก มี 2 ประเภทคือ

 1. ความดันสูง เกิดขึ้นขณะหัวใจบีบตัวเรียกว่า “ซีทโทลิค”(Systolic Pressure) หาค่าประมาณได้ดังนี้
  P (ความดัน) = 100 + อายุ หน่วยเป็น มิลลิเมตรของปรอท เช่น นักเรียนอายุ 14 ปี P = 100 + 14 = 114 mm
 2. ความดันต่ำ เกิดขึ้นขณะหัวใจคลายตัวเรียกว่า “ไดแอสโทลิค”(Diastolic Pressure)

ในการวัดความดันเขียนค่าความดันโดยใช้ ความดันสูง / ความดันต่ำ เช่น 110/70 , 120/80 , 130/90 ค่าเหล่านี้ถือว่าปกติ ความดันสูงจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ กิจกรรม อารมณ์ ขนาดของร่างกาย ฯลฯ

เครื่องมือวัดความดัน
ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “สฟิกโมนาโนมิเตอร์” (Sphygmonanometer) วัดบริเวณเส้นเลือด Artery ที่ต้นแขน

   
ชีพจร (Pulse)
คือ การหดและคลายตัวของหลอดเลือดในจังหวะเดียวกับการหดและคลายตัวของหัวใจ

อัตราชีพจร (Pulse rate)
เป็นค่าที่บอกอัตราการเต้นของหัวใจ โดยการจับที่หลอดเลือดแดงที่อยู่ตื้น ๆ เช่น ข้อมือ ซอกคอ ขาหนีบ เพศชายประมาณ 70 ครั้ง/นาที เพศหญิงประมาณ 75 ครั้ง/นาทีหน้าที่ของเลือด

1. ลำเลียง O2 และ CO2
2. ลำเลียงสารอาหารออก วิลลัสที่ลำไส้เล็ก ไปสู่เซลล์
3. ลำเลียงของเสียออกจากเซลล์ ไปสู่อวัยวะขับถ่าย
4. ลำเลียงภูมิคุ้มกัน
5. รักษาอุณหภูมิของร่างกาย

ส่วนประกอบของเลือด

คนที่โตเต็มที่จะมีเลือดประมาณ 70-80 % ของน้ำหนักตัว มีคุณสมบัติเป็นเบสอ่อน ๆ pH ประมาณ 7.35-7.45 ประกอบด้วย

 1. ของเหลว หรือ พลาสมา (plasma) มีประมาณ 55 % ของเลือดทั้งหมด ลักษณะใสออกเหลืองประกอบด้วย

  น้ำ ประมาณ 90-93 % ทำหน้าที่
  - รักษาปริมาณเลือดและความดันเลือดให้คงที่
  - เป็นตัวทำละลายแร่ธาตุและวิตามิน
  - ทำให้เซลล์เต่งขึ้น

  แร่ธาตุ ประมาณ 1 % เช่น Na , Mg , Cl

  โปรตีน ประมาณ 6-8 % ได้แก่ โปรทรอมบิน ไฟบริโนเจน อัลบูมีน ฯลฯ ทำหน้าที่
  - เลือดมีความหนืด
  - การแข็งตัวของเลือด

  สารอื่น ๆ เช่น สารอาหาร ก๊าซ ฮอร์โมน แอนติบอดี ฯลฯ
 2. เม็ดเลือด มีประมาณ 45 % ของเลือดทั้งหมด ได้แก่

-------------   อ่านต่อ >>>  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้