สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์การเมืองและระบบโลก

ต้นตอของขบวนการโลกาภิวัตน์
โครงสร้างอำนาจของทุน
การปรับโครงสร้างการผลิต
บทบาทของหนี้
โครงสร้างของโลกาภิวัตน์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองของโลก
ความเปราะบางของระเบียบโลกใหม่
อัตลักษณ์และความรู้ : การเผชิญหน้ากับอนาคต
ความล้าสมัยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ
กระบวนการทางการเมืองและระเบียบโลก
พลังท้าทายของสรรพสิ่งมีชีวิต
ทางออกสู่รูปแบบใหม่ของสังคมเศรษฐกิจ
เชิงอรรถ

บทบาทของหนี้

ทั้งรัฐบาลและบริษัทขนาดใหญ่ระดมทุนด้วยการกู้เงิน (ก่อหนี้) มากกว่าเก็บภาษี (รัฐบาล) หรือขายหุ้น (บริษัท) มากขึ้น ๆ นอกจากนั้นการก่อหนี้ยังมีแนวโน้มเป็นหนี้ต่างประเทศมากขึ้น เมื่ออัตราส่วนของรายได้รัฐต้องถูกใช้ไปเพื่อชดใช้หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น เท่ากับว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบกับเจ้าหนี้มากกว่ากับประชาชนของประเทศตน นโยบายทางเลือกด้านอัตราแลกเปลี่ยน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ ยิ่งถูกกำหนดโดยผลประโยชน์ที่โยงกับเศรษฐกิจโลก กรณีของบริษัทธุรกิจก็ไม่ต่างกับรัฐบาล เมื่อก่อหนี้ต่างประเทศมากขึ้น ก็ไม่สามารถมีนโยบายเป็นอิสระของตนเอง การเงินจึงถูกแยกออกจากกระบวนการผลิต กลายเป็นอำนาจอิสระ มีบทบาทเหนือเศรษฐกิจจริง (real economy)กระนั้นแล้ว อะไรคือตัวกำหนดการตัดสินใจของผู้ที่ควบคุมการเงิน? คำตอบคือ ผลได้ระยะสั้นที่สามารถบังเกิดทันทีทันใด มิใช่การคำนึงถึงผลได้จากพัฒนาการอุตสาหกรรมระยะยาว วิธีคิดตามแนวตลาดมุ่งไปที่ความสัมพันธ์เฉพาะ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ในสภาวะสถิต8 แต่วิธีคิดตามแนวพัฒนาการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่มีมิติด้านประวัติศาสตร์ เมื่อภาคการเงินมีอำนาจเหนือภาคเศรษฐกิจจริง ผลก็คือทั้งการสร้างงานและการลงทุนที่สร้างผลผลิตถูกทำลาย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้