สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์การเมืองและระบบโลก

ต้นตอของขบวนการโลกาภิวัตน์
โครงสร้างอำนาจของทุน
การปรับโครงสร้างการผลิต
บทบาทของหนี้
โครงสร้างของโลกาภิวัตน์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองของโลก
ความเปราะบางของระเบียบโลกใหม่
อัตลักษณ์และความรู้ : การเผชิญหน้ากับอนาคต
ความล้าสมัยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ
กระบวนการทางการเมืองและระเบียบโลก
พลังท้าทายของสรรพสิ่งมีชีวิต
ทางออกสู่รูปแบบใหม่ของสังคมเศรษฐกิจ
เชิงอรรถ

ทางออกสู่รูปแบบใหม่ของสังคมเศรษฐกิจ

 (social democracy)

จากสงครามโลกครั้งที่ 2 โครงสร้างของเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญ กลางทศวรรษ 1970 เราได้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากลัทธิเคนส์ และลัทธิฟอร์ดดิส มาเป็นโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ (neo-liberal globalization) โลกหลังสงครามพยายามสร้างระเบียบโลกที่ทำให้พฤติกรรมทางเศรษฐกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับจุดมุ่งหมายด้านการมีงานทำเต็มที่ และความมั่นคงทางสังคมเหนือสิ่งอื่นใด และพยายามลดช่องว่างระหว่างประเทศรวยและประเทศจน ลัทธิเคนส์และฟอร์ดดิส เป็นเทคนิควิธีการเพื่อให้การเมืองสามารถปรับระบบตลาดซึ่งมีความเหลื่อมล้ำ นโยบายและมาตรการดังกล่าวถึงภาวะวิกฤตช่วงกลางทศวรรษ 1970 จากจุดนั้นนโยบายทั้งหลายถูกละเลยไปเรื่อย ๆ แล้วยอมให้การเปิดเสรีและระบบตลาดเสรีเข้าครอบงำ ผลก็คือ เกิดความขัดแย้งทางสังคมจากความสุดขั้วภายในสังคมและระหว่างสังคม ระหว่างคนรวยและคนจน และแนวโน้มสู่การล่มสลายของการเงินและวิกฤตภาวะธรรมชาติ

ถ้าหากจะมีทางออก คงจะไม่ใช่การหันกลับไปสู่แนวทางก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเป็นแนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่เลยทีเดียวที่ใช้ทรัพยากรประหยัดและไม่สร้างมลภาวะ ต้องสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์มากกว่าเดิม และซึ่งสามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้แรงงานในอัตราส่วนลดลง ต้องเป็นกิจกรรมสนองความจำเป็นของมนุษย์ด้านสังคม ได้แก่สุขภาพ การศึกษา การดูแลเด็ก และความสนุกสนาน และต้องเป็นกิจกรรมที่ใช้ แรงงานเข้มข้น จะสู่จุดมุ่งหมายเหล่านี้ได้จะต้องเปลี่ยนระบบคุณค่าของสังคมอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ รวมทั้งการให้คุณค่าของงานประเภทต่าง ๆ รัฐจะต้องกลายเป็นผู้กำกับ และให้ความชอบธรรมกับกิจกรรมใหม่ๆ เหล่านี้ แต่รัฐจะตอบสนองข้อเสนอเหล่านี้ได้ก็ด้วยแรงผลักดันจากเบื้องล่างคือแรงกดดันจากพลเมืองนักเคลื่อนไหวเท่านั้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้