วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน

ภาวะเรือนกระจก (green house effect)
ทฤษฎีของลินเซน ( Lindzen’s Theory)
สถานการณ์ที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้
แนวโน้มในอนาคตต่อโลกร้อน

ภาวะเรือนกระจก

 (green house effect)

แนวคิดภาวะเรือนกระจก มีสาเหตุมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือประมาณปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมา การเผาไหม้ของเครื่องจักรและโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม้ทำลายป่า การเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน โรงไฟฟ้า ฯลฯ มีผลทำให้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น องค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (EPA) กล่าวว่าในปัจจุบันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีปริมาณเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 30 ในขณะที่ไนตรัสออกไซด์ ก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า โดยพื้นฐานแล้ว บรรยากาศของโลกถูกควบคุมให้สมดุลด้วยพลังงานของดวงอาทิตย์กับชั้นบรรยากาศของโลกเอง แต่การทะลุทะลวงเข้ามาของรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย์ผ่านบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์(stratosphere) ที่มีอากาศโอโซน(ozone) ถึงร้อยละ 90 เป็นกำแพงขวางกั้นอยู่ และถูกดูดซึมซับไว้อยู่บนผิวบรรยากาศโลกชั้นที่ต่ำสุดที่เราอาศัยอยู่ (โทรโปสเฟียร์ troposphere) มีผลทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและมีผลให้เกิดความไร้สมดุลเหมือนเช่นในอดีต รูปของพลังงานจากรังสีอินฟราเรดดังกล่าวก็มีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ

 

นักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซา ได้กล่าวว่า ตัวทำลายโอโซนของโลกเราอย่างมากก็คือ สารเคมีที่มีองค์ประกอบของ คลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือ สารซีเอฟซี นั่นเอง (chlorofluorocarbons – CFC) นักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวอีกว่า โลกของเราถูกห่อหุ้มไว้ด้วยก๊าซโอโซนมานาน และก๊าซโอโซนก็เป็นเสมือนกำแพงป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ได้อย่างดี แต่ในปัจจุบัน จากการใช้ดาวเทียม NOAA-14 สำรวจและสร้างเป็นแบบจำลอง พบว่าชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ที่มีโอโซนอยู่จำนวนมาก เกิดช่องโหว่ในบางแห่ง ให้เกิดสาร CFC ขึ้นไปทำลายโอโซน และก็ทำให้รังสีอัลตราทะลุเข้ามาในชั้นบรรยากาศล่างสุดของโลกเรา และเมื่อรังสีฯเข้ามาแต่ออกไม่ได้ และก็ยิ่งทำให้โลกเราร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ

นักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวอีกว่า ไม่เพียงแต่ก๊าซอันเป็นสาเหตุของการกระจายภาวะเรือนกระจก การระเหยของน้ำ รวมถึง คาร์บอนไดออกไซด์ เมฆ หมอก หรือแม้แต่ฝุ่นละอองเล็กๆ ก็เป็นเหตุให้รังสีอินฟราเรด ตกหลุมความร้อนเข้ามาในส่วนที่ต่ำกว่าของบรรยากาศโลก และแพร่กระจายออกไป รวมๆ แล้วเราเรียกว่า ภาวะเรือนกระจก นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ถ้าไม่มีภาวะเรือนกระจกอุณหภูมิของผิวโลกเราก็จะประมาณ 34 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่าในปัจจุบันนี้

สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
เศรษฐกิจและการเงินโลกกับภาวะโลกร้อน
โลกร้อน สาเหตุ 10 ปรากฏการณ์ประหลาด
ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระดับน้ำทะเลขึ้นสูง
ภาวะโลกร้อนกับชีวิตพอเพียง
ภาวะโลกร้อนกับการประมง
ฟันฉลาม ไขปริศนาภาวะโลกร้อน
ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน
หลอดตะเกียบ ประหยัดไฟลดภัยโลกร้อน
กินอาหารลดโลกร้อน
80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
10 ข้อ ใกล้ตัวลดโลกร้อน
ฉลากคาร์บอน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อเกษตรไทย
ประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน
เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้