วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน

ภาวะเรือนกระจก (green house effect)
ทฤษฎีของลินเซน ( Lindzen’s Theory)
สถานการณ์ที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้
แนวโน้มในอนาคตต่อโลกร้อน

ทฤษฎีของลินเซน

 ( Lindzen’s Theory)

ริชาร์ด ลินเซน (Richard Lindzen) นักอุตุนิยมวิทยาและนักวิจัยทางบรรยากาศโลก ชาวสหรัฐฯ ได้กล่าวว่า เมฆถูกทำให้อุ่นขึ้นเพราะการเพิ่มมากขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยลักษณะดังกล่าวก็จะทำให้ความชื้นของบรรยากาศลดลง และก็ทำให้ผิวบรรยากาศโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น

โรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์

การแพร่กระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีผลทำให้เป็นสภาวะของก๊าซกรีนเฮาส์ เป็นสาเหตุของอุณหภูมิมีระดับสูงขึ้น ทำให้มีการระเหยของน้ำ และก็เป็นสาเหตุลำดับถัดมาของอุณหภูมิสูงมากขึ้น

ผลกระทบของโลกร้อนขึ้น

ผลจากการที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้น นั้นจะส่งผลอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ จำนวนมาก ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ต่อบรรยากาศและอุณหภูมิทั่วไป กล่าวคือ อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้น้ำแข็งที่อยู่ตามขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ โดยเฉพาะในเขตกรีนแลนด์ (Greenland) ละลายกลายเป็นน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำทะเลมีมากขึ้น หรือทำให้มีภูเขาน้ำแข็งลอยอยู่ทั่วไปหรือมีเพิ่มมากขึ้นในทะเล ผลดังกล่าวยังทำให้ชายฝั่งมีระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ปัญหาหนึ่งที่จะตามมาคือ เมื่อใดก็ตามที่มีพายุชายฝั่ง ก็จะทำให้น้ำทะเลท่วมชายฝั่งได้ง่าย ในบางแห่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 ศตวรรษที่ผ่านมา ระดับน้ำทะเลมีระดับสูงขึ้น 4-10 นิ้ว (10-25 เซนติเมตร) และยังกล่าวอีกว่า ประมาณปี ค.ศ.2050 ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นอีก 8 นิ้ว หรือ ประมาณ 20 เซนติเมตร

 

ลองคิดดูว่าถ้าเป็นจริงตามการคาดการณ์ดังกล่าว พื้นที่ที่มีระดับพื้นดินที่ต่ำอย่างเช่น จังหวัดสมุทรปราการ จะเป็นอย่างไร นั่นหมายถึงว่า ผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลมีตามมาอย่างแน่นอน มีหน่วยงานของสหประชาชาติที่ทำการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (United Stated Environment Protection Agency: EPA) ได้กล่าวเตือนไว้ว่า อีกประมาณ 50 ปี ถ้าระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ประเทศที่มีความล่อแหลมในอันตรายกับประชาชนจากการสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลคือ ประเทศบังคลาเทศ อินโดนีเซีย ปากีสถาน ไทย แกมเบีย มัลดีฟส์ โมซัมบิก เซเนกอล อียิปต์ และ เซอรินัม

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของระบบนิเวศน์ ยังได้ส่งผลต่อการเกษตร มีผลให้มีการวางแผนการเกษตรการใช้ทรัพยากรน้ำ พื้นที่บางแห่งจะกลายเป็นที่รกร้างและทำการเพระปลูกไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าโลกร้อนขึ้น ส่งผลต่อน้ำอุปโภค บริโภค และอาหารของมนุษย์อย่างแน่นอน

สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
เศรษฐกิจและการเงินโลกกับภาวะโลกร้อน
โลกร้อน สาเหตุ 10 ปรากฏการณ์ประหลาด
ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระดับน้ำทะเลขึ้นสูง
ภาวะโลกร้อนกับชีวิตพอเพียง
ภาวะโลกร้อนกับการประมง
ฟันฉลาม ไขปริศนาภาวะโลกร้อน
ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน
หลอดตะเกียบ ประหยัดไฟลดภัยโลกร้อน
กินอาหารลดโลกร้อน
80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
10 ข้อ ใกล้ตัวลดโลกร้อน
ฉลากคาร์บอน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อเกษตรไทย
ประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน
เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้