วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน

ภาวะเรือนกระจก (green house effect)
ทฤษฎีของลินเซน ( Lindzen’s Theory)
สถานการณ์ที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้
แนวโน้มในอนาคตต่อโลกร้อน

สถานการณ์ที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้

มีการกล่าวกันว่า สภาวะดังกล่าวทำให้ยากต่อการคาดการณ์สถานการณ์ของบรรยากาศ เช่น เมืองต่างๆ สามารถเกิด ฝนตกและทำให้น้ำท่วมอย่างรุนแรงในช่วงระยะเวลาอันรวดเร็ว หรือเมืองต่างๆ มีความแห้งแล้งไม่มีแม้แต่น้ำค้าง และเกิดภาวะแห้งแล้ง จนทำให้ต้องอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ ปรากฏการณ์ เอลนิลโย และลานิลญา

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มีการทดลองด้วยการจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาถึงกระทบต่อการร้อนขึ้นของโลกพบว่า มีความเป็นจริง ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น จะมีผลต่อสภาวะความจำของคนเรา กล่าวคือทำให้เกิดสภาวะหลงลืม ถ้าไม่มีวิธีการรักษาสถานะภาพความเย็นไว้ นอกจากนั้น นักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวอีกว่า เขตละติจูดซึ่งก็คือ แถวประเทศไทยเรานี้ ประมาณปี ค.ศ. 2100 เวลากลางวัน อุณหภูมิจะสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ในบางแห่งความร้อนดังกล่าวอาจมีมาควบคู่กับจำนวนตัวเลขคนตาย และความร้อนที่อยู่นานๆ ตามเขตเมือง ก็จะทำให้ หมอก ควัน แพร่กระจัดกระจายไปทั่ว สภาวะดังกล่าวก็จะนำมาซึ่งอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ตามมาอีกเป็นจำนวนมาก

กล่าวได้ว่า โลกร้อนขึ้นมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างยิ่ง ทั้งความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำทำการเกษตร โรคขาดสารอาหาร โรคระบาด รวมถึงการเกิดขึ้นใหม่ของโรคบางชนิดที่คาดไม่ถึงการเคลื่อนย้ายของโรคเขตร้อน

โลกร้อนขึ้น ทำให้จำนวนของแมลงที่นำโรคในเขตร้อนตาย แต่จะมีจำนวนมากขึ้นในเขตหนาว และก็นำมาซึ่งแมลง ของนำโรคในเขตหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุง (กลุ่มยุงรำคาญ ประเภท Culex Pipiens) ซึ่งก่อให้เกิดโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้เหลือง และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีการกล่าวกันว่า ไข้มาลาเรียกับไข้เลือดออกจะสามารถแพร่กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็วไปทั่วโลกในช่วงระยะเวลาเดือนมีนาคมของทุกๆ ปี โดยสามารถแพร่กระจายครอบคลุมจากปัจจุบันร้อยละ 45 ของประชากรโลก เป็นร้อยละ 60 ของประชากรโลกในอนาคต

นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวอีกว่า สาหร่ายน้ำชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Algal Blooms จะมีปรากฏขึ้นโดยเฉพาะในเขตที่มีน้ำเสียในเขตหนาว ซึ่งการเกิดขึ้นของปัจจัยดังกล่าวจะนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรค ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เห็นได้บ่อยระหว่างความสัมพันธ์ของอหิวาตกโรคกับ Algal Blooms

เมื่อถึงสภาวการณ์เช่นนั้นจริง เราก็อาจจะเห็นโครงการควบคุมยุงในอเมริกา ยุโรป ที่ไม่ต่างจากบ้านเรากำลังรณรงค์อยู่ในขณะนี้ สำหรับประเทศไทยลักษณะเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ นั่นคือ ยุงและแมลงอันเป็นพาหะของโรค จะมีปริมาณมากในเขตหนาว โรคของเขตร้อนจะเลื่อนไปอยู่ในเขตที่หนาวกว่า เพราะบริเวณนี้จะอุ่นขึ้น โรคที่เราพบในภาคกลางในปริมาณมาก ๆ เราก็จะพบโรคในเขตภาคเหนือ หรือพื้นที่ๆมีอากาศเย็นกว่ามากขึ้น

สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
เศรษฐกิจและการเงินโลกกับภาวะโลกร้อน
โลกร้อน สาเหตุ 10 ปรากฏการณ์ประหลาด
ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระดับน้ำทะเลขึ้นสูง
ภาวะโลกร้อนกับชีวิตพอเพียง
ภาวะโลกร้อนกับการประมง
ฟันฉลาม ไขปริศนาภาวะโลกร้อน
ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน
หลอดตะเกียบ ประหยัดไฟลดภัยโลกร้อน
กินอาหารลดโลกร้อน
80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
10 ข้อ ใกล้ตัวลดโลกร้อน
ฉลากคาร์บอน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อเกษตรไทย
ประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน
เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้