วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน

ภาวะเรือนกระจก (green house effect)
ทฤษฎีของลินเซน ( Lindzen’s Theory)
สถานการณ์ที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้
แนวโน้มในอนาคตต่อโลกร้อน

โดย พิษณุ กล้าการนา

องค์การวิทยาศาสตร์ระดับชาติของสหรัฐอเมริกา (National Academy of Science) ได้คาดการณ์ว่า อุณหภูมิของ โลกร้อนขึ้น 1- 2°F ในทศวรรษที่ผ่านมา พร้อมๆ กับมีปัจจัยกระตุ้นให้เกิดสภาวะที่โลกจะร้อนขึ้นเพิ่มมากขึ้น มีหลักฐานที่ชัดเจนคือว่าใน 50 ปีที่ผ่านมา สาเหตุของโลกร้อนขึ้นและจะร้อนขึ้นอีกเรื่อย ๆ นั้น เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ องค์ประกอบที่มีส่วนทำให้โลกร้อนขึ้น คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และก๊าซไนตรัสออกไซด์ และองค์การดังกล่าวยังบอกอีกว่า โลกร้อนขึ้นเป็นการทำลายล้างสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่อยู่รอบตัวเรา ได้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมาย เช่น การล่มสลายของระบบนิเวศน์วิทยา น้ำท่วม ภาวะแห้งแล้ง โรคติดต่อ ฯลฯ จุดเริ่มต้นโลกร้อนขึ้นมาจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่เป็นปิโตรเลียม หรือการเผาสารที่เป็นฟอสซิล (fossil)

มีหน่วยงานจำนวนมากของสหรัฐ ที่ทำการศึกษาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง เช่น สภาป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (National Resource Defense Council: NRDC) คณะกรรมการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ (intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ของสหประชาชาติ ได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูเขา เพื่อต้องการทราบความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ได้พบข้อเท็จจริงว่า โลกมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นจริง ทำให้เกิดคำถามจากผู้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐ ผู้นำด้านธุรกิจ หรือแม้แต่นักการเมือง จำนวนมากว่า โลกร้อนขึ้นมีความสำคัญแค่ไหน ? เราจะหยุดมันได้อย่างไร แล้วจักรวาลเราจะร้อนไปด้วยหรือไม่ ?

สภาวะอากาศ (Weather) คืออะไร
สภาวะอากาศ คือ เงื่อนไขหรือสถานภาพของภูมิอากาศ เช่น ร้อน หนาว ชื้น แห้งแล้ง ลมสงบ มีพายุ มีเมฆหมอก หรือฟ้าโปร่งใส และยังรวมถึง ลมฟ้า พายุหมุน พายุหิมะ(blizzard) เป็นต้น ฤดูกาล (climate) คือ สภาวะอากาศแต่ละเดือน แต่ละช่วง เช่น เดือน ปี สิบปี หรือทศวรรษ ในทางเทคนิค ฤดูกาลก็เป็นการให้คำจำกัดความ เสมือนเป็นเงือนไขที่เป็นผลมาจากสถานภาพโดยรวมของสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบกับพื้นดิน ทะเล ในระยะเวลาหนึ่ง และสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติของการคาดการณ์จากค่าเฉลี่ย สภาวะอากาศ หรือฤดูกาลอันเป็นปกติ

 

เรื่องราวของโลกร้อนนั้น แบ่งหัวข้อออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ

  • ส่วนแรก เป็นการศึกษาว่า โลกร้อนขึ้นคืออะไร รวมถึงภาวะเรือนกระจก ระดับของโอโซน ซึ่งก็เป็นเรื่องยากมากในการหาข้อเท็จจริงได้ถูกต้อง
  • ส่วนที่สอง จะศึกษาว่าโลกร้อนขึ้นได้อย่างไร เป็นการศึกษาด้วยวิธีการหลายๆ รูปแบบ โดยการใช้ดาวเทียมสำรวจสิ่งแวดล้อม การใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น การวัดระดับน้ำฝน การวัดอุณหภูมิของอากาศ และการใช้ข้อมูลของการศึกษาบรรยากาศ จากการศึกษาบรรยากาศในอดีต โดยเรียกวิธีการศึกษานี้ว่า Paleoclimatology
  • ส่วนที่สาม จะศึกษาเรื่องของบรรยากาศ อากาศ ชั้นบรรยากาศย้อนหลัง(Paleoclimatology) และการใช้หลักวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจต่อโลกและสภาวะที่โลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศมาก่อน

อะไร คือ สาเหตุของโลกร้อน
มีหลายเหตุผล ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานของสาเหตุโลกร้อนขึ้น เช่น ภาวะเรือนกระจก ทฤษฎีของลินเซน และการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจก (CFCs)

สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
เศรษฐกิจและการเงินโลกกับภาวะโลกร้อน
โลกร้อน สาเหตุ 10 ปรากฏการณ์ประหลาด
ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระดับน้ำทะเลขึ้นสูง
ภาวะโลกร้อนกับชีวิตพอเพียง
ภาวะโลกร้อนกับการประมง
ฟันฉลาม ไขปริศนาภาวะโลกร้อน
ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน
หลอดตะเกียบ ประหยัดไฟลดภัยโลกร้อน
กินอาหารลดโลกร้อน
80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
10 ข้อ ใกล้ตัวลดโลกร้อน
ฉลากคาร์บอน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อเกษตรไทย
ประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน
เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้