วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตล้านนา

การให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศ

อุษณีย์ เทพมณี

ความเป็นเพศที่สังคมมีให้มนุษย์
คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว
คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร
คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ
คาดหวังให้ผู้หญิงมีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

ความเป็นเพศที่สังคมมีให้มนุษย์

ความเป็นเพศ เป็นสิ่งที่กระบวนการขัดเกลาทางสังคมได้มอบให้มนุษย์ การศึกษาสุภาษิตล้านนาที่สอนเกี่ยวกับชายและหญิง เท่ากับเราได้ศึกษาถึงพฤิตกรรมที่เป็นความคาดหวังของสังคมที่สัมพันธ์กับคนทั้งสองเพศ เมื่อสังคมเป็นผู้กำหนดความเป็นหญิง ความเป็นชายให้สังคมก็จะเป็นผู้บอกว่าผู้หญิงและผู้ชายควรต้องทำตัวอย่างไร และมีบทบาททางเพศนั้นอย่างไร ซึ่งความคาดหวังของสังคมที่ว่านี้มักจะปรากฏอยู่ในจารีตประเพณีความเชื่อนิทาน ตำนาน และที่สำคัญคือ สุภาษิต เพราะสุภาษิตเป็นข้อมูลทางวรรณกรรมมุขปาฐะที่สังคมยอมรับและใช้กันแพร่หลาย ติดปาก ติดหู ง่ายต่อการจดจำ ฉะนั้นการเลือกเอาสุภาษิตล้านนาที่สอนเกี่ยวกับชายและหญิงมาศึกษาก็เป็นการศึกษาถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอันทำให้เกิดการแบ่งเพศ แบ่งบทบาท และแบ่งว่า สุภาษิตนี้เป็นของผู้หญิง มุ่งสั่งสอนเตือนใจหญิงหรือสุภาษิตนี้เป็นของชายมุ่งสั่งสอนเตือนใจชาย

การศึกษาเรื่องการให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศจากสุภาษิตล้านนาดังกล่าวนี้ พบว่าการสร้างความเป็นเพศ โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม มีสิ่งที่สังคมคาดหวังให้ชายและหญิงประพฤติปฏิบัติอยู่ 6 ประการ ซึ่งจะได้กล่าวตามลำดับ คือ

 

  1. คาดหวังให้ผู้ชาย เป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว

  2. คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยัน หมั่นเพียร

  3. คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ ความสามารถ

  4. คาดหวังให้ผู้หญิงมีความประพฤติดี ซื่อสัตย์

  5. คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี

  6. คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้