Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตล้านนา

การให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศ

อุษณีย์ เทพมณี

ความเป็นเพศที่สังคมมีให้มนุษย์
คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว
คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร
คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ
คาดหวังให้ผู้หญิงมีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว

การที่สังคมได้คาดหวังให้ผู้ชายสามารถเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวนั้น เนื่องจากสังคมเห็นว่าผู้ชายสามารถคุ้มครองป้องกันสมาชิกในครอบครัวได้ และในสังคมล้านนาในอดีตอาชีพเกษตรกร ต้องอาศัยกำลังของเพศชาย ซึ่งแข็งแรงกว่าผู้หญิง ชายจึงเป็นผู้รับผิดชอบเศรษฐกิจในครอบครัว และมีสิทธิ์ มีอำนาจมากกว่าคนอื่น ๆ ในครอบครัวในการตัดสินใจคิดทำการสิ่งใดในครอบครัว

ความคาดหวังจากสังคมที่ให้ผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัวเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัวก็เพราะทุกคนมีความเชื่อว่าผู้ชายเมื่อคลอดออกมาและได้รับการอบรมเลี้ยงดูตามเพศที่มีการใช้ค่านิยมและความเชื่อ เช่น ต้องเข้มแข็งไม่อ่อนแอ จะร้องไห้ไม่ได้ และต้องให้ความช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้รับการยอมรับจากสังคมว่าผู้ชายเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้

สามีถือเป็นหัวหน้าครอบครัว มีบทบาทเป็นสามีและเป็นพ่อ ซึ่งมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรภรรยาก็ย่อมต้องมีคุณธรรมมีความกล้าหาญหนักแน่น กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และต้องให้เกียรติแก่สมาชิกทุกคนให้ครอบครัวอย่างเหมาะสมตามฐานะ ซึ่งในสังคมล้านนาในอดีตผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคน การมีภรรยาหลายคนแสดงให้เห็นถึงความสามารถของชายในหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปกครองจัดการเกี่ยวกับบุตรและภรรยา ความสามารถในการเลี้ยงดูและให้ความเป็นธรรมแก่ภรรยาและลูก ๆ ของภรรยาแต่ละคน

ตัวอย่างสุภาษิตที่เป็นผลจากความคาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว มีดังต่อไปนี้ คือ

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com