ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตล้านนา

การให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศ

อุษณีย์ เทพมณี

ความเป็นเพศที่สังคมมีให้มนุษย์
คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว
คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร
คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ
คาดหวังให้ผู้หญิงมีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว

การที่สังคมได้คาดหวังให้ผู้ชายสามารถเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวนั้น เนื่องจากสังคมเห็นว่าผู้ชายสามารถคุ้มครองป้องกันสมาชิกในครอบครัวได้ และในสังคมล้านนาในอดีตอาชีพเกษตรกร ต้องอาศัยกำลังของเพศชาย ซึ่งแข็งแรงกว่าผู้หญิง ชายจึงเป็นผู้รับผิดชอบเศรษฐกิจในครอบครัว และมีสิทธิ์ มีอำนาจมากกว่าคนอื่น ๆ ในครอบครัวในการตัดสินใจคิดทำการสิ่งใดในครอบครัว

ความคาดหวังจากสังคมที่ให้ผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัวเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัวก็เพราะทุกคนมีความเชื่อว่าผู้ชายเมื่อคลอดออกมาและได้รับการอบรมเลี้ยงดูตามเพศที่มีการใช้ค่านิยมและความเชื่อ เช่น ต้องเข้มแข็งไม่อ่อนแอ จะร้องไห้ไม่ได้ และต้องให้ความช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้รับการยอมรับจากสังคมว่าผู้ชายเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้

สามีถือเป็นหัวหน้าครอบครัว มีบทบาทเป็นสามีและเป็นพ่อ ซึ่งมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรภรรยาก็ย่อมต้องมีคุณธรรมมีความกล้าหาญหนักแน่น กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และต้องให้เกียรติแก่สมาชิกทุกคนให้ครอบครัวอย่างเหมาะสมตามฐานะ ซึ่งในสังคมล้านนาในอดีตผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคน การมีภรรยาหลายคนแสดงให้เห็นถึงความสามารถของชายในหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปกครองจัดการเกี่ยวกับบุตรและภรรยา ความสามารถในการเลี้ยงดูและให้ความเป็นธรรมแก่ภรรยาและลูก ๆ ของภรรยาแต่ละคน

ตัวอย่างสุภาษิตที่เป็นผลจากความคาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว มีดังต่อไปนี้ คือ

 

 • กันเป็นผู้ชายอย่าฟังคำส่อ กันเป็นพ่ออย่างหลงคำแม่น้า
  - อย่างที่กล่าวไว้ว่าผู้ชายล้านนาในอดีตสามารถมีภรรยาได้หลายคน แต่ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ลูกและภรรยาทุกคน จะหูเบาเชื่อคำพูดของภรรยาใหม่ไม่ได้ ต้องหนักแน่น และมีความยุติธรรม

 • จะเอาเมียอย่ากลัวการ เป็นทหารอย่ากลัวศึก
  - เพศชายถ้าคิดมีภรรยาต้องไม่กลัวภาระที่ต้องเป็นผู้นำครอบครัว เพราะเป็นหน้าที่ ที่สังคมได้กำหนดไว้ และต้องไม่กลัวการเป็นทหาร เนื่องจากได้ถูกอบรมสั่งสอนมาให้มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ

 • หญิงเป็นผู้จ่าย ชายเป็นผู้ริ
  - ผู้ชายได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้รับผิดชอบ เศรษฐกิจในครอบครัว ในขณะที่ผู้หญิงเป็นผู้จัดการใช้จ่ายเงินนั้นตามเห็นสมควร

 • หญิงเป็นเสาเรือนเอก ชายเอกเขนกสั่งการ
  - ผู้ชายถือเป็นผู้นำครอบครัวจึงมีอำนาจมากกว่าใครในครอบครัวสามารถออกคำสั่งและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้

 • ผู้ชายจะยังเป็นลูกจนถึงวันที่มีเมีย
  - เมื่อมีภรรยาแล้วต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง ซึ่งต่างกับตอนที่มีบทบาทเป็นลูกก็ต้องเชื่อฟังอยู่ในโอวาทของพ่อซึ่งเป็นผู้นำครอบครัว พอมีครอบครัวของตัวเองก็ต้องเป็นผู้นำ

 • หญ้าเป็นข้าควาย ผู้ชายเป็นข้าหญิง
  - ผู้ชายถูกอบรมให้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่อ่อนแอกว่า ดังนั้นจึงต้องรับหน้าที่งานที่หนัก ๆ แทนผู้หญิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย