วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตล้านนา

การให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศ

อุษณีย์ เทพมณี

ความเป็นเพศที่สังคมมีให้มนุษย์
คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว
คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร
คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ
คาดหวังให้ผู้หญิงมีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร

สุภาษิตล้านนาที่เลือกมาสามารถสะท้อนให้เห็นอีกว่าผู้ชายหากมีความขยันหมั่นเพียร จะได้รับการยอมรับและเป็นการประกันว่าเมื่อได้เป็นผู้นำแล้ว จะสามารถนำพาให้สมาชิกพบกับความมั่นคง สังคมคาดหวังว่าถ้าเลือกคนที่มีความขยันหมั่นเพียรจะทำให้เกิดความอุ่นใจทางเศรษฐกิจ ผู้หญิงก็มักจะได้บการอบรมว่าผู้ชายที่ขยันหมั่นเพียรเหมาะที่จะเลือกมาเป็นคู่ครอง เพราะผู้ชายต้องเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว หากเกียจคร้านก็จะนำซึ่งความลำบากมาให้ครอบครัว

 

ตัวอย่างสุภาษิตที่เป็นผลจาก ความคาดหวังนี้ คือ

  • คนชาย ถ้าหมั่นแล้ว บ่แคล้วแพ้ใจสาว
    -เมื่อเป็นผู้ชายที่ขยันหมั่นเพียร ย่อมสามารถเอาชนะใจผู้หญิงได้ไม่ยาก

  • หญิงเยียะการสบาย ชายเยียะการหลายแท้นอ
    -สุภาษิตนี้เหมือนจะเป็นการบ่นของผู้ชายแต่จริงๆแล้ว การที่ผู้ชายต้องทำงานเยอะกว่า หนักกว่าผู้หญิงย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ชายต้องรับผิดชอบงานของตัวเองอย่างขยันขันแข็ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้