วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตล้านนา

การให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศ

อุษณีย์ เทพมณี

ความเป็นเพศที่สังคมมีให้มนุษย์
คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว
คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร
คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ
คาดหวังให้ผู้หญิงมีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ

ผู้ชายถูกคาดหวังจากสังคมว่าต้องศึกษาหาความรู้ให้มีสติปัญญาและมีความรอบรู้ธรรมตามคติทางพุทธศาสนา ให้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์ เพื่อจะให้เพิ่มพูนสติปัญญา ความรู้ และถ้ายิ่งได้ครูที่ดี ๆ ก็จะยิ่งมีความรู้ที่แน่นและรอบรู้เร็ว เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและการครองตนในสังคมต่อไป

ในการศึกษาหาความรู้ของชายก็เพื่อให้เป็นคนฉลาดและมีคุณธรรม มีความสามารถในหลาย ๆ ด้านทั้งในการคบค้าสมาคม การประพฤติปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมในสังคม รู้จักเลือกหญิงดีมาเป็นภรรยา

การที่ผู้ชายถูกคาดหวังจากสังคมให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถก็เนื่องมาจากผู้ชายยังมีบทบาทที่สังคมคาดหวังไว้อีกบทบาทหนึ่ง คือ การที่จะต้องมีความเป็นผู้นำซึ่งความเป็นผู้นำได้รวมเอาหลาย ๆ ความคาดหวังของสังคมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นความขยันขันแข็ง ความกล้าหาญ ความรู้ความสามารถ ความอดทด คนที่จะเป็นผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติเหล่านี้

 

ตัวอย่างสุภาษิตที่เป็นผลจากความคาดหวังนี้ คือ

  • กันเข้าวัดหื้ออู้คำปราชญ์ กันเข้ากาดหื้อเป็นพ่อค้า
    -เป็นการคาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ ความสามารถและใช้ให้เป็นประโยชน์ในทุกเวลาทุกสถานที่

  • ผ่อชายมีผญา หื้อผ่อเมื่อยามกินเหล้า
    -ดังที่กล่าวมาแล้วว่าความรู้ความสามารถหรือสติปัญญาของผู้ชายควรใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในทุกเวลาทุกสถานที่ ถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาดี แม้ในเวลาดื่มเหล้าก็ควรครองสติ ครองปัญญาของตนให้ดีไว้ได้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้