วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตล้านนา

การให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศ

อุษณีย์ เทพมณี

ความเป็นเพศที่สังคมมีให้มนุษย์
คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว
คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร
คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ
คาดหวังให้ผู้หญิงมีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี

ผู้หญิงในบทบาทของภรรยา สังคมคาดหวังว่าจะต้องยกย่องเชิดชูสามีโดยการที่ต้องอ่อนน้อมเชื่อฟังไม่ด่าทอหรือยกยอตนเหนือสามี ปรนนิบัติสามีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ต้องเคารพเชื่อฟังสามีทั้งกาย วาจา ใจ และมีความสุจริตต่อหน้าที่อย่างแท้จริง

บทบาทของภรรยาที่ดีที่ว่านี้ยังจะต้องให้เกียรติสามี เป็นผู้รับฟังที่ดีของสามีและเป็นเพื่อนคู่คิดแสดงความคิดเห็นของตัวเองบ้างตามสมควร ช่วยสามีทำมาหากินไม่ก่อสร้างหนี้สินหรือทำให้สามีเดือดร้อน เมื่อเห็นว่าสามีประพฤติตัวเลยขอบเขตของความเป็นผู้นำที่ดีก็สามารถตักเตือนให้สติสามีได้

 

ตัวอย่าง สุภาษิตที่เป็นผลจากความคาดหวังนี้ คือ

  • หญิงลุกเจ้า ชายลุกขวาย สองตายายอยู่กันจนเฒ่า
    -หญิงผู้เป็นภรรยาต้องตื่นก่อนสามีเพื่อเตรียมปรนนิบัติ ด้านข้าวปลาอาหารให้กับสามี ถ้าปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและสม่ำเสมอก็จะอยู่กันนานจนแก่จนเฒ่า

  • ถ้าผัวว่าแล้ว เมียแก้วอย่าเกิน ถ้าผัวทำเพลิน เมียต้องว่าห้าม
    -ภรรยาที่ดีไม่ควรขัดใจสามี ถ้าสามีทำอะไรไม่เหมาะสมไม่ควร ภรรยาต้องรีบเตือนสติ

  • ผัวเป็นหิง เมียเป็นข้อง ตีกลองทิงมอง ม่วนล้ำ
    -หิงและข้องเป็นอุปกรณ์ในการจับปลา ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะไม่ได้ปลา ถ้าสามีภรรยาที่ดี อยู่ด้วยกันเหมือนหิงกับข้อง ชีวิตคู่ก็จะมีความสุข

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้