Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตล้านนา

การให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศ

อุษณีย์ เทพมณี

ความเป็นเพศที่สังคมมีให้มนุษย์
คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว
คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร
คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ
คาดหวังให้ผู้หญิงมีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

บทบาทของแม่เป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของเพศหญิง ที่ถูกทั้งธรรมชาติและสังคมเป็นผู้กำหนดให้ เนื่องจากเพศหญิงมีความอ่อนโยน มีความละเอียดอ่อนกว่าเพศชายสามารถให้ความอบอุ่นและความเข้าใจได้ดีกว่าเพศชาย สังคมเห็นว่าแม่ที่ดีจะต้องเห็นแก่ความสุขของลูกมากกว่าความสุขของตนแม่คือผู้ที่เสียสละมากที่สุด เป็นผู้อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในความดีเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข

แม่ที่ดีที่สังคมคาดหวังต้องยอมรับหน้าที่อันแสนหนักหน่วงในการเป็นแม่ และสามารถทำหน้าที่แม่ได้ตลอดไป ถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตั้งแต่ลูกยังอยู่ในครรภ์ไปจนถึงวันที่ลูกมีครอบครัวเป็นของตนเอง และแม่ที่ดีจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกด้วย

ตัวอย่างสุภาษิตที่เป็นผลจากความคาดหวังนี้ คือ

 

การให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศจากสุภาษิตล้านนาที่สอนเฉพาะชายและหญิงจำนวน 20 บท พบว่าสังคมมีความเชื่อเรื่องความเป็นเพศหญิง เพศชายและมีการมอบบทบาทหน้าที่ให้ทั้งสองเพศตามข้อเท็จจริงทางสรีระ การที่สังคมมีความเชื่อเช่นนี้

ทำให้เกิดการเข้าสู่กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ สังคมจะมีการคาดหวังและเป็นผู้บอกว่าเพศไหนควรปฏิบัติตัวอย่างไร คิดอย่างไร ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้เราก็พบความคาดหวังของสังคมที่มีต่อเพศชายและเพศหญิงดังนี้ คือ

1 . คาดหวังให้ผู้ชายมีความเป็นผู้นำ
2 . คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยัน หมั่นเพียร
3 . คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ
4 . คาดหวังให้ผู้หญิงประพฤติตัวดี ซื่อสัตย์
5 . คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี
6 . คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

ความคาดหวังทั้ง 6 ประการที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นความคาดหวังที่สามารถนำไปสู่การกำหนดกฏเกณฑ์หรือคำสอนต่างๆต่อคนในเพศนั้นๆ โดยใช้เวลาเป็นตัวหล่อหลอม ซึมซับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของคนในสังคม

อ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com