ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

จิตวิทยา

ความเป็นมาของจิตวิทยา
กลุ่มต่าง ๆ ของจิตวิทยา (School of Psychology)
การเรียนรู้

การเรียนรู้

การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์เป็นนิยามของครอนแบ็ค (Cronback) จากความหมายนี้ควรตระหนักในข้อสังเกต 2 ประการต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในเพียงอย่างเดียว ก็เป็นการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก มีความสำคัญต่อเมื่ออยู่ในกระบวนการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องมีการวัดผล
 • พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการเรียนรู้ต้องมีลักษณะถาวร หรือค่อนข้างถาวร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากการบรรลุนิติภาวะของร่างกาย การเจ็บป่วย การใช้ยาหรือสารเสพย์ติด และปฏิกิริยาสะท้อน ของร่างกายไม่ใช่การเรียนรู้

แบบการเรียนรู้

มีการศึกษาจากการเรียนรู้ โดยการอ่านตำราของนักศึกษา พบว่า กลวิธีหรือแบบการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ระดับ

 • ระดับพื้นผิว ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ และสนใจเกี่ยวกับ เนื้อหา ปริมาณ การได้คำตอบที่ถูก พยายามจำ
 • ระดับลึก ผู้เรียนเป็นฝ่ายรุก สนใจเกี่ยวกับ แกนของเรื่อง เหตุผล ภาพรวม การเชื่อมโยง ตรรกะของข้อเสนอ ความเห็น การตั้งคำถาม ข้อสรุป

  เปรียบเทียบความแตกต่าง

      ระดับผิว                       ระดับลึก
  - สนใจเนื้อหา                 - สนใจความสำคัญ
  - ไม่ปรับเปลี่ยน               - ประยุกต์ใช้ได้
  - แรงจูงใจน้อย กังวล        - มีแรงจูงใจ มีความสุข พอใจในการเรียน

 

สิ่งที่ต้อการตระหนักในการเรียนรู้

ข้อสรุปของโรเจอส์จากการวิจัย พบว่า

 • การเรียนรู้ควรมีลักษณะการตอบโต้และรุก มิใช่ลักษณะยอมรับอย่างเดียว
 • การเรียนรู้เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล
 • การเรียนรู้เกิดด้วยความสมัครใจมิใช่การบังคับ

การชี้บ่งการเรียนรู้

 • ระบุว่าผู้เรียนทำอะไรได้ก่อนสอน
 • บันทึกการแสดงออกของผู้เรียนต่อประสบการณ์ที่จัดให้
 • ระบุว่าผู้เรียนทำอะไรได้หลังจากสอน

การประยุกต์จิตวิทยาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ครูนอกจากจะต้องรู้หลักสูตรและเนื้อหาวิชาแล้ว ควรรู้พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งเป็นศาสตร์ทางจิตวิทยา และทำความเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์โดยต้องเข้าใจสิ่งต่อไปนี้

 1. รู้จักและเข้าใจผู้เรียนในวัยต่าง ๆ แง่มุมต่าง ๆ
 2. รู้และเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้
 3. รู้และเข้าใจปัจจัยหลักส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
 4. รู้และเข้าใจเทคนิคกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
 5. รู้และเข้าใจกระบวนการสืบค้นความรู้ด้วยวิธีการทางจิตวิทยา

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะตน ตลอดจนสืบค้นปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้ เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข

จิตวิทยา
จิตวิทยาพื้นฐาน
จิตวิทยากับผู้นำ
จิตวิทยาการเรียนรู้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้