ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

จิตวิทยา

           จิตวิทยา คือ การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการของจิต โดยมีเป้าหมายเพื่ออธิบาย พยากรณ์ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อทำให้ชีวิตของปัจเจกบุคคลและสังคมดีขึ้น

พฤติกรรม (Behavior) เป็นผลจากการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่าง ๆ การกระทำดังกล่าว ได้แก่ การยืน การเดิน การพูด การคิด การจำ การเรียนรู้ ความรัก เป็นต้น

ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์

พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสังเกตได้ โดยใช้ประสาทสัมผัสหรือใช้เครื่องมือ

  • พฤติกรรมภายนอกที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ง่าย เช่น การเคลื่อนไหวของแขน ขา การยิ้ม เป็นต้น เรียกว่า พฤติกรรมโมลาร์ (Molar Behavior)
  • พฤติกรรมภายนอกที่ต้องอาศัยเครื่องมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น การทำงานของคลื่นสมอง เรียกว่า พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior)

พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ได้แก่ พฤติกรรมที่เจ้าตัวเท่านั้นรับรู้ เช่น การได้ยิน เข้าใจ การรู้สึกหิว ซึ่งพฤติกรรมภายในมี 4 ลักษณะ

  • พฤติกรรมที่เป็นความรู้สึกจากการสัมผัส
  • พฤติกรรมที่เข้าใจหรือตีความ
  • พฤติกรรมที่เป็นความจำ
  • พฤติกรรมที่เป็นความคิด

ความเป็นมาของจิตวิทยา
กลุ่มต่าง ๆ ของจิตวิทยา (School of Psychology)
การเรียนรู้

 

จิตวิทยา
จิตวิทยาพื้นฐาน
จิตวิทยากับผู้นำ
จิตวิทยาการเรียนรู้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย