ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

จิตวิทยาพื้นฐาน

ลักษณะของจิตมนุษย์
การเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์
ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
สิ่งแวดล้อม (Environment)
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (Basic human Needs)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์
หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับ
สาเหตุทำให้บุคคลไม่กล้าแสดงออก
หลักพื้นฐานของการฝึกการแสดงออกที่เหมาะสม

หลักพื้นฐานของการฝึกการแสดงออกที่เหมาะสม

โดยทั่วไปในการฝึกการแสดงออกซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมจะยึดหลักใหญ่ ๆ 4 ประการ ได้แก่

  1. ฝึกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการแสดงออกที่เหมาะสม การแสดงออกแบบก้าวร้าว และการแสดงไม่กล้าแสดงออก
  2. ฝึกให้เห็นความแตกต่างและยอมรับในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
  3. ฝึกคิดเพื่อช่วยขจัดความคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกที่เหมาะสม เช่น ความคิดที่ไร้เหตุผล ความวิตกกังวลมากเกินกว่าเหตุ ความรู้สึกผิดที่รุนแรง ความโกรธฉุนเฉียว
  4. ฝึกการพัฒนาทักษะการแสดงออกที่เหมาะสม โดยวิธีการฝึกปฏิบัติจริง

 

คนเราเกิดมาย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน ผู้ที่จะเป็นผู้นำควรจะต้องเรียนรู้จิตวิทยา เพื่อที่จะทราบถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมแตกต่างกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งมีการแสดงออกที่เหมาะสม เพื่อจะได้สามารถชักจูง ชี้แนะ และแก้ไขพฤติกรรมผู้ตามให้เป็นไปตามต้องการสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และทำงานร่วมกันได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำที่สามารถนำหลักจิตวิทยามาใช้รวมทั้งใช้หลักธรรมในการปกครอง มีความยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ จึงจะสามารถเป็นผู้นำที่ครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างแท้จริง

จิตวิทยา
จิตวิทยาพื้นฐาน
จิตวิทยากับผู้นำ
จิตวิทยาการเรียนรู้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย