วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อวกาศ

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์
แกแลคซี่
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ยานสำรวจอวกาศ
มนุษย์อวกาศ
ระบบสุริยจักรวาล
การใช้ดาวเทียมสำรวจ
การควบคุมดาวเทียม
มนุษย์บนดวงจันทร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

ยานสำรวจอวกาศ

Pioneer 10

เริ่มปฏิบัติการ: 2 มีนาคม 1972
ถึงจุดหมาย: 3 ธันวาคม 1973
สิ้นสุดภารกิจ: 31 มีนาคม 1997

เป้าหมาย: สำรวจและถ่ายภาพดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี วัดสนามแม่เหล็กและรังสีจากดาวพฤหัสบดี จากนั้นจึงโคจรออกนอกระบบสุริยะ โดยมีแผ่นโลหะสลักรูปมนุษย์ และตำแหน่งของดวงอาทิตย์ถูกส่งไปกับยานด้วย

Mariner 10

เริ่มปฏิบัติการ: 3 พฤศจิกายน 1973
ถึงจุดหมาย: 5 กุมภาพันธ์ 1974
สิ้นสุดภาระกิจ: 24 พฤศจิกายน 1975

เป้าหมาย: สำรวจดาวเคราะห์ชั้นในทั้ง 2 ดวงคือดาวศุกร์และดาวพุธ

Viking 1

เริ่มปฏิบัติการ: 20 สิงหาคม 1975
ถึงจุดหมาย: 19 มิถุนายน 1976
ร่อนลงจอดบนดาวอังคาร: 20 กรกฎาคม 1976

สิ้นสุดภาระกิจ: 17 สิงหาคม 1980(ในวงโคจร) 13 พฤศจิกายน 1982(จอดบนดาวอังคาร)

Viking 2
เริ่มปฏิบัติการ: 9 กันยายน 1975
ถึงจุดหมาย: 7 สิงหาคม 1976
ร่อนลงจอดบนดาวอังคาร: 3 กันยายน 1976
สิ้นสุดภาระกิจ: 11 เมาายน 1980(ในวงโคจร) 25 กรกฎาคม 1978(จอดบนดาวอังคาร)

เป้าหมาย: ค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร และถ่ายภาพความละเอียดสูงของพื้นผิวดาวอังคาร สำรวจโครงสร้างและส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศและพื้นดิน

Voyager 1

เริ่มปฏิบัติการ: 5 กันยายน 1977
ถึงจุดหมาย: 5 มีนาคม 1979

เป้าหมาย: สำรวจชั้นบรรยากาศ สนามแม่เหล็ก ดวงจันทร์ และวงแหวนของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์

Voyager 2

เริ่มปฏิบัติการ: 20 สิงหาคม 1977
ถึงจุดหมาย: 9 กรกฎาคม 1979

เป้าหมาย: สำรวจดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ และขยายโครงการออกไปเพื่อสำรวจดาวยูเรนัส(1981) และดาวเนปจูน(1985)

Magellan

เริ่มปฏิบัติการ: 4 พฤษภาคม 1989
ถึงจุดหมาย: 10 สิงหาคม 1990
สิ้นสุดภาระกิจ: 12 ตุลาคม 1994

เป้าหมาย: สำรวจพื้นผิวดาวศุกร์เพื่อศึกษาลักษณะภูมิประเทศ และวัดค่าสนามแม่เหล็ก

Galileo

เริ่มปฏิบัติการ: 18 ตุลาคม 1989
ถึงจุดหมาย: 7 ธันวาคม 1995
สิ้นสุดภาระกิจหลัก: ธันวาคม 1997
สิ้นสุดภาระกิจสำรวจดวงจันทร์ยูโรป้า: ธันวาคม 1999

เป้าหมาย: สำรวจชั้นบรรยากาศ สนามแม่เหล็กดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์ 4 ดวง (ใช้เวลา 2 ปี) และขยายระยะเวลาปฏิบัติภาระกิจไปอีก 2 ปี ปัจจุบันได้ขยายระยะเวลาปฏิบัติภาระกิจออกไปอีก(Galileo Millennium Mission)

ยานอวกาศ


มนุษย์อวกาศสามารถอยู่ในอวกาศได้โดย อยู่ในสถานีอวกาศ


ยานสำรวจดวงจันทร์และยานควบคุม อพอลโล ของสหรัฐอเมริกา
ยานควบคุมอพอลโลของสหรัฐอเมริกา


ยานสำรวจดวงจันทร์อพอลโล 11 ของสหรัฐอเมริกา


หากจำเป็นสถานีอวกาศ สามารถตอดตั้งยานใหม่ๆเพิ่มเติมได้ในอวกาศเมื่อต้องการ


สถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซียที่อยู่ในวงโคจรรอบโลกยานสำรวจดวงจันทร์อพอลโล 6 ลำ นำมนุษย์อวกาศขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2512 – 2515


รถสำรวจดวงจันทร์ที่ถูกส่งขึ้นไปพร้อมยาน อพอลโล 15 ในปี พ.ศ. 2514


ยานสำรวจดวงจันทร์อพอลโล สูง 7 เมตร น้ำหนัก 14 ตัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้