ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

รำศุภลักษณ์อุ้มสม

นาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550


รูปแบบของการแสดงละครใน
รำศุภลักษณ์อุ้มสม
เทคนิคและกระบวนการรำ

รูปแบบของการแสดงละครใน

      ละครเป็นนาฏกรรมประเภทหนึ่งที่มีการดำเนินเรื่องเป็นเรื่องราว จำแนกลักษณะวิธีแสดงออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ ละครรำ ละครร้อง และละครพูด สำหรับละครที่ดำเนินเรื่องด้วยลีลาการรำ และใช้ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยในการสื่อความหมายระหว่างผู้แสดงและผู้ชมให้ เข้าใจตรงกัน คือละครรำ รวมทั้งเป็นละครที่เกิดขึ้นเป็นประเภทแรก จึงถือเป็นเอกลักษณ์ทางศิลป วัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงความออ่นช้อยงดงามของลีลาท่ารำอันสืบทอดต่อกันมายาวนาน ละครรำแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

ละครรำตามแบบแผน อันเป็นละครแบบฉบับของไทยที่มีกำเนิดมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นต้นกำเนิดของละครรำแบบอื่นๆ ต่อมาคือ

  • ละครโนราห์ชาตรี
  • ละครนอก
  • ละครใน

 

ละครรำที่ปรับปรุงขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่

  • ละครดึกดำบรรพ์
  • ละครพันทาง
  • ละครเสภา

การรำคู่ชุดศุภลักษณ์อุ้มสมเป็นการแสดงอยู่ในละครในเรื่องอุณรุท แต่เนื่องจากละครประเภทต่างๆ มีที่มาหรือกำเนิดของการแสดงสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงประเภท ลักษณะ และวิวัฒนาการของการแสดงละครไทยโดยสังเขปก่อนการนำเสนอรูปแบบของการแสดงละครในต่อไป ดังนี้

ประเภทของละครไทย
ละครโนห์ราชาตรี
ละครนอก
ละครใน
ละครดึกดำบรรพ์
ละครพันทาง
ละครเสภา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-