Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

รำศุภลักษณ์อุ้มสม

นาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550


รูปแบบของการแสดงละครใน
รำศุภลักษณ์อุ้มสม
เทคนิคและกระบวนการรำ

รูปแบบของการแสดงละครใน

      ละครเป็นนาฏกรรมประเภทหนึ่งที่มีการดำเนินเรื่องเป็นเรื่องราว จำแนกลักษณะวิธีแสดงออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ ละครรำ ละครร้อง และละครพูด สำหรับละครที่ดำเนินเรื่องด้วยลีลาการรำ และใช้ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยในการสื่อความหมายระหว่างผู้แสดงและผู้ชมให้ เข้าใจตรงกัน คือละครรำ รวมทั้งเป็นละครที่เกิดขึ้นเป็นประเภทแรก จึงถือเป็นเอกลักษณ์ทางศิลป วัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงความออ่นช้อยงดงามของลีลาท่ารำอันสืบทอดต่อกันมายาวนาน ละครรำแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

ละครรำตามแบบแผน อันเป็นละครแบบฉบับของไทยที่มีกำเนิดมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นต้นกำเนิดของละครรำแบบอื่นๆ ต่อมาคือ

 

ละครรำที่ปรับปรุงขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่

การรำคู่ชุดศุภลักษณ์อุ้มสมเป็นการแสดงอยู่ในละครในเรื่องอุณรุท แต่เนื่องจากละครประเภทต่างๆ มีที่มาหรือกำเนิดของการแสดงสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงประเภท ลักษณะ และวิวัฒนาการของการแสดงละครไทยโดยสังเขปก่อนการนำเสนอรูปแบบของการแสดงละครในต่อไป ดังนี้

ประเภทของละครไทย
ละครโนห์ราชาตรี
ละครนอก
ละครใน
ละครดึกดำบรรพ์
ละครพันทาง
ละครเสภา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com