ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

รำศุภลักษณ์อุ้มสม

นาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550


รูปแบบของการแสดงละครใน
รำศุภลักษณ์อุ้มสม
เทคนิคและกระบวนการรำ

ละครใน

เป็นละครที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบวิธีการแสดงไปจากการแสดงละครนอก ทั้งนี้เนื่องจากเดิม การแสดงภายในเขตพระราชฐานนั้นมีแต่การแสดงที่เป็น “ ระบำ ” เพียงอย่างเดียว ต่อมาบรรดานางรำทั้งหลายได้รับการฝึกหัดถ่ายทอดวิธีการแสดงละครไปจากบรรดาครูทั้งหลายที่แสดงละครกันอยู่นอกเขตพระราชฐาน แล้วนำไปแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง เมื่อทรงทอดพระเนตรก็ทรงพอพระทัย ตั้งแต่นั้นมาชื่อที่ใช้เรียกการแสดงละครในเขตพระราชฐานจึงมีชื่อเรียกว่า “ ละครข้างใน ” และต่อมาก็เรียกเหลือเพียง “ ละครใน ”

รูปแบบวิธีการแสดง เนื่องจากละครในเป็นการแสดงที่แสดงถวายพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ทรงพระสำราญในยามที่ทรงเสร็จสิ้นภารกิจบ้านเมือง ดังนั้นการแสดงที่จัดถวายนั้นจะต้องมีรูปแบบที่งดงามประณีต วิธีการแสดงจึงมุ่งแต่การขับร้องที่ไพเราะและกระบวนท่ารำที่งดงาม ไม่มีบทพูด การดำเนินเรื่องก็จะดำเนินเรื่องไปด้วยความประณีต ผู้แสดงจะใช้ผู้หญิงแสดงล้วนๆ

เรื่องที่นำมาแสดง เรื่องที่นำมาใช้แสดงละครใน นิยมแสดงเพียง 3 เรื่อง ได้แก่ อิเหนา อุณรุท และรามเกียรติ์

ดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดง โดยมากนิยมใช้วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องห้า หรือวงปี่พาทย์เครื่องคู่


วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย

1. ปี่ใน
2. ระนาดเอก
3. ฆ้องวงใหญ่
4. ตะโพน
5. กลองทัด
6.ฉิ่ง

วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องคู่ ประกอบด้วย

1.ปี่ใน
2.ปี่นอก
3.ระนาดเอก
4.ระนาดทุ้ม
5.ฆ้องวงใหญ่
6.ฆ้องวงเล็ก
7.ตะโพน
8.กลองทัด
9.ฉิ่ง
10.ฉาบ
11.กรับ
12.โหม่ง

การแต่งกาย เดิมการแต่งกายแต่งเหมือนละครโนราห์ชาตรี แต่เมื่อมีละครใน การแต่งกายของละครนอกจึงเปลี่ยนไปจากเดิมโดยแต่งตัวเลียนแบบละครใน กล่าวคือ แต่งตัวเลียนแบบเครื่องต้นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์มากขึ้น เรียกว่า ยืนเครื่องพระและยืนเครื่องนาง

ละครโนห์ราชาตรี
ละครนอก
ละครใน
ละครดึกดำบรรพ์
ละครพันทาง
ละครเสภา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้