ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

รำศุภลักษณ์อุ้มสม

นาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550


รูปแบบของการแสดงละครใน
รำศุภลักษณ์อุ้มสม
เทคนิคและกระบวนการรำ

ละครใน

เป็นละครที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบวิธีการแสดงไปจากการแสดงละครนอก ทั้งนี้เนื่องจากเดิม การแสดงภายในเขตพระราชฐานนั้นมีแต่การแสดงที่เป็น “ ระบำ ” เพียงอย่างเดียว ต่อมาบรรดานางรำทั้งหลายได้รับการฝึกหัดถ่ายทอดวิธีการแสดงละครไปจากบรรดาครูทั้งหลายที่แสดงละครกันอยู่นอกเขตพระราชฐาน แล้วนำไปแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง เมื่อทรงทอดพระเนตรก็ทรงพอพระทัย ตั้งแต่นั้นมาชื่อที่ใช้เรียกการแสดงละครในเขตพระราชฐานจึงมีชื่อเรียกว่า “ ละครข้างใน ” และต่อมาก็เรียกเหลือเพียง “ ละครใน ”

รูปแบบวิธีการแสดง เนื่องจากละครในเป็นการแสดงที่แสดงถวายพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ทรงพระสำราญในยามที่ทรงเสร็จสิ้นภารกิจบ้านเมือง ดังนั้นการแสดงที่จัดถวายนั้นจะต้องมีรูปแบบที่งดงามประณีต วิธีการแสดงจึงมุ่งแต่การขับร้องที่ไพเราะและกระบวนท่ารำที่งดงาม ไม่มีบทพูด การดำเนินเรื่องก็จะดำเนินเรื่องไปด้วยความประณีต ผู้แสดงจะใช้ผู้หญิงแสดงล้วนๆ

เรื่องที่นำมาแสดง เรื่องที่นำมาใช้แสดงละครใน นิยมแสดงเพียง 3 เรื่อง ได้แก่ อิเหนา อุณรุท และรามเกียรติ์

ดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดง โดยมากนิยมใช้วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องห้า หรือวงปี่พาทย์เครื่องคู่


วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย

1. ปี่ใน
2. ระนาดเอก
3. ฆ้องวงใหญ่
4. ตะโพน
5. กลองทัด
6.ฉิ่ง

วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องคู่ ประกอบด้วย

1.ปี่ใน
2.ปี่นอก
3.ระนาดเอก
4.ระนาดทุ้ม
5.ฆ้องวงใหญ่
6.ฆ้องวงเล็ก
7.ตะโพน
8.กลองทัด
9.ฉิ่ง
10.ฉาบ
11.กรับ
12.โหม่ง

การแต่งกาย เดิมการแต่งกายแต่งเหมือนละครโนราห์ชาตรี แต่เมื่อมีละครใน การแต่งกายของละครนอกจึงเปลี่ยนไปจากเดิมโดยแต่งตัวเลียนแบบละครใน กล่าวคือ แต่งตัวเลียนแบบเครื่องต้นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์มากขึ้น เรียกว่า ยืนเครื่องพระและยืนเครื่องนาง

ละครโนห์ราชาตรี
ละครนอก
ละครใน
ละครดึกดำบรรพ์
ละครพันทาง
ละครเสภา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย