ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

รำศุภลักษณ์อุ้มสม

นาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550


รูปแบบของการแสดงละครใน
รำศุภลักษณ์อุ้มสม
เทคนิคและกระบวนการรำ

ละครพันทาง

คือ ละครที่มีลักษณะผสมละครรำและการใช้ท่าทางอย่างสามัญชน เกิดใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ละครพันทางเป็นละครที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงได้นำ เอาเรื่องพงศาวดารของชาติต่างๆ มาแสดงละครโดยใช้ท่ารำของชาตินั้นๆ มาผสมกับท่ารำของไทย ในขั้นต้นยังไม่มีการเรียกชื่อละครที่แสดงอย่างละครของเจ้าพระยามหิน ทรศักดิ์ธำรงว่า “ ละครพันทาง ” ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงปรับปรุงรูปแบบของละคร โดยแบ่งวิธีแสดงออกเป็นฉากตามสถานที่ที่ปรากฏในท้องเรื่อง นอกจากนี้ได้นำเอาท่ารำที่ได้ ดัดแปลงมาจากชาติอื่นๆ มาผสมกับท่ารำที่เป็นแบบแผนของไทยและท่าธรรมชาติของสามัญชนที่ใช้ในชีวิตประจำวันเข้ามาผสมด้วย โดยเหตุที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นผู้ปรับปรุงวิธีการแสดงและเป็นผู้บัญญัติแบบแผนของการแสดงละครประเภทนี้ จึงทำให้ละครประเภทนี้ได้รับการเรียกชื่อว่า “ ละครพันทาง ”

รูปแบบวิธีแสดง เนื่องจากละครพันทางนิยมนำเอาเรื่องพงศาวดารของชาติต่างๆ มาแสดงบ้าง เรื่องประวัติศาสตร์บ้าง จึงทำให้ลักษณะวิธีการแสดงแตกต่างจากวิธีการแสดงของละครนอก ละครในและละครดึกดำบรรพ์ กล่าวคือ ละครพันทางได้นำเอาท่ารำที่เป็นแบบแผนของประเทศไทยไปผสมกับท่ารำที่ ดัดแปลงมาจากท่ารำของชาติอื่น นอกจากนี้ก็นำเอาท่าที่สามัญชนใช้ในชีวิตประจำวันเข้ามาผสม บทที่เป็นบทพูดผู้แสดงจะต้องพูดเอง ส่วนบทร้องจะมีต้นเสียงร้องแทน บางครั้งผู้แสดงจะร้องเอง


เรื่องที่นำมาแสดง ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าละครพันทางได้นำเอาพงศาวดารของชาติต่างๆ ตลอดจนเรื่องทางประวัติศาสตร์มาแสดง ดังนั้นเรื่องที่แสดงจึงได้แก่ เรื่องราชาธิราช สามก๊ก พระลอ ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี เป็นต้น

ดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดง ขึ้นอยู่กับเรื่องที่นำมาแสดง เช่น ถ้าเป็นเรื่องราชาธิราชก็จะใช้ปี่พาทย์มอญ และปี่พาทย์พม่า เพราะเรื่องราวในละครเรื่องราชาธิราชส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการทำศึกสงครามระหว่างชนชาติมอญและชนชาติพม่า

การแต่งกาย แต่งกายตามแบบเชื้อชาติของตัวละครที่ปรากฏในท้องเรื่อง

ละครโนห์ราชาตรี
ละครนอก
ละครใน
ละครดึกดำบรรพ์
ละครพันทาง
ละครเสภา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้