ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

รำศุภลักษณ์อุ้มสม

นาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550


รูปแบบของการแสดงละครใน
รำศุภลักษณ์อุ้มสม
เทคนิคและกระบวนการรำ

อุปกรณ์การแสดง

การแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมนี้ จัดฉากเป็นท้องฟ้า มีก้อนเมฆ เนื่องจากเป็นฉากที่นางศุภลักษณ์เหาะพาพระอุณรุทมาอุ้มสมนางอุษา

โอกาสที่ใช้ในการแสดง
ใช้แสดงแทรกอยู่ในละครในเรื่องอุณรุท ตอน ศุภลักษณ์วาดรูป

คุณค่าและความสำคัญของการแสดง
การแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม เป็นการรำคู่ระหว่างตัวพระและตัวนางที่แสดงฝีมือผู้รำอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นการรำคู่ที่พิเศษกว่าการรำคู่ชุดอื่นๆ ตรงที่ตัวพระและตัวนางรำต่อตัวกันในลักษณะคนๆเดียวรำ ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลีลา ท่าทาง หรือความสง่างามภูมิฐานจะต้องพอๆกันทั้งตัวพระและตัวนาง จึงทำให้การรำชุดนี้สวยงามน่าชม และถือว่าเป็นยอดแห่งกระบวนการรำชุดหนึ่ง


การที่คน 2 คน ต้องรำให้เป็นคนๆเดียวกัน โดยการรำต่อมือ ท่ารำจะสวยงามได้จะต้องใช้เทคนิค ดังนี้

  1. แขนที่กอดเอวกันจะต้องตึงให้มีช่องไฟที่สวยงาม
  2. การก้าวเท้าจะต้องได้ระดับกัน ก้าวข้างก็ต้องเหมือนกัน ก้าวหน้าก็ต้องเหมือนกัน เป็นแนวเดียวกัน ก้าวเท้าแล้วจะต้องกระดกได้เลยโดยไม่ต้องขยับเขยื้อนอีก
  3. ท่ารำ เช่น ท่าสอดสูง ตัวพระทำมือวงบัวบาน ตัวนางตั้งวงตึงแขน จะต้องให้ได้สัดส่วนกันให้เหมือนคนเดียวรำ (เฉลย ศุขวณิช อ้างถึงในผุสดี หลิมสกุล)

ตำนานบทละครเรื่อง อุณรุท
การสืบทอดท่ารำ
องค์ประกอบการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม
อุปกรณ์การแสดง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-