Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อเกษตรไทย

โดย สมาน ครอบกระโทก พนักงานวิจัย 9
ศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

     สถานการณ์ภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่อง คาดการณ์ปี 2554 จะมีอากาศร้อนมากกว่าปี 2553 เพราะในบางจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย มีอุณหภูมิสูงถึง 43 องศาเซลเซียส ถือเป็นอุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยเผชิญ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ ในอนาคตว่า สภาพอากาศของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะการที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไปนั้น ตามหลักวิชาการจะทำให้เกิดคลื่นความร้อน และคนที่ได้รับคลื่นความร้อนนี้จะได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ที่ผ่านมาประเทศไทย พบว่า มีผู้เสียชีวิตหลายราย หากสภาพอากาศยังมีลักษณะร้อนเช่นนี้ยาวไปถึงปี 2554 จะยิ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพิ่มมากขึ้น สำหรับภาวะอุณหภูมิโลกร้อนผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของพลเมืองโลกและการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปในชั้นบรรยากาศมากเกินไป ส่งผลให้อุณหภูมิที่ห่อหุ้มโลกสูงขึ้น

ดังนั้น ทุกคนจึงต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด และช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเพื่อเป็นตัวดูดซับก๊าซเรือนกระจก หากทุกคนยังไม่ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ดังกล่าว จะต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งและเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงมากขึ้น ส่วนเหตุการณ์แผ่นดินไหวในหลายประเทศที่เกิดขึ้นหลายครั้ง แม้จะไม่ได้มีสาเหตุมาจากสภาวะโลกร้อนโดยตรง แต่ก็มีโดยทางอ้อมและมีแนวโน้มที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน เนื่องจากมีการพยากรณ์ว่าในระยะเวลาอันใกล้จะเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน อาจจะเกิดคลื่นยักษ์'สึนามิ' ในบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันของไทย ฉะนั้น การจัดทำระบบเตือนภัยต่างๆ จึงต้องมีการเตรียมพร้อมไว้อย่างดี และทุกคนต้องมีความตื่นตัวที่จะเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในหลายประเทศหากเกิดขึ้นใกล้กับประเทศไทยอาจจะทำให้ 'รอยเลื่อน' ที่มีอยู่ในไทยจำนวน 13 แห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่รอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี อาจเกิดพิบัติภัยซ้ำ

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อภาคเกษตรไทย

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ได้สรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งพบว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 38,217 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างทั้งหมดเมื่อเทียบกับปี 2552 โดยเขื่อนภูมิพล มีปริมาตรน้ำในอ่าง 4,807 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ มี ปริมาตรน้ำในอ่าง 3,609 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาตรน้ำในอ่าง 146 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 36 38 และ 15 ของความจุอ่างทั้งหมด เมื่อเทียบกับปี 2552 นอกจากนี้ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ภาคตะวันออก พบว่า จังหวัดชลบุรีมีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ 7 แห่งรวมกัน 74.0 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างทั้งหมด น้อยกว่าปี 2552 ร้อยละ 1 ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระ 48.8 ล้าน ลบ.ม. หนองค้อ 9.9 ล้าน ลบ.ม. มาบประชัน 4.2 ล้าน ลบ.ม. หนองกลางดง 3.9 ล้าน ลบ.ม. ชากนอก 2.2 ล้าน ลบ.ม. ห้วยขุนจิต 2.7 ล้าน ลบ.ม. ห้วยสะพาน 2.4 ล้าน ลบ.ม. ส่วนพื้นที่จังหวัดระยอง ลุ่มน้ำระยองและลุ่มน้ำประแสร์ มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 แห่งรวมกัน 346.6 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างทั้งหมด น้อยกว่าปี 2552 ร้อยละ 7 ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 103.1 ล้าน ลบ.ม. ดอกกราย 41.0 ล้าน ลบ.ม. คลองใหญ่ 27.1 ล้าน ลบ.ม. และประแสร์ 175.4 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับปี 2553 คาดว่า ทั่วประเทศจะใช้น้ำเกินแผนที่กำหนดไว้ถึง 1,589 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 108 ของแผนจัดสรรน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์-แควน้อย-ป่าสัก และผันน้ำมาจากลุ่มน้ำแม่กลอง) จนถึงปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 10,290 ล้าน ลบ.ม.(มากกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2,290 ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 129 ของแผนจัดสรรน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่มีการใช้น้ำเกินเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้กรมชลประทานต้องลดปริมาณการจัดสรรน้ำลงอย่างต่อเนื่อง จากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ โดยช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จัดสรรน้ำเหลือวันละประมาณ 30 ล้าน ลบ.ม. และเดือนพฤษภาคมจะจัดสรรน้ำเหลือเพียงวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น กรมชลประทานตรวจสอบ พบว่า มีเกษตรกรจำนวนมากปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2 ไปแล้วกว่า 1.16 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการขาดแคลนน้ำ อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการทั่วประเทศ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้น้ำในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอีกทางหนึ่งผลผลิตการเกษตร

จะเห็นได้ว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประเมินปัญหาภัยแล้งในปี 2553 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (จีดีพี) โดยทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจการเกษตรลดลงประมาณ 0.02% และมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรลดลงประมาณ 198 ล้านบาท ในเบื้องต้นประเมินว่าพื้นที่ทำนาปรังได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 11,205 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 70,881,665 บาท ด้านพืชไร่ที่เสียหายมากที่สุดคือ ข้าวโพด 8,736 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 34,098,906 บาท ส่วนพืชสวนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือมะม่วง 2,605 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 27,717,200 บาท ปศุสัตว์ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือกลุ่มโคและกระบือ 3,783 ตัว มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 65,374,023 บาท

นอกจากนี้ ภัยแล้งยังส่งผลกระทบการส่งออก โดยไตรมาสแรกโต 24.2 % แต่ไตรมาสที่ 2 ยอดส่งออกตกฮวบ เหลือ 6.3% โดยเฉพาะกุ้งและผลไม้ ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้งและวิกฤตทางการเมืองไทย ด้านสินค้าหลัก อาทิ ข้าว ปริมาณส่งออกหลุดเป้า 11 % โดยปริมาณการส่งออกข้าวในเดือนเมษายนปรับลดลงเหลือเพียง 5.6 แสนตัน จากปกติที่ไทยเคยส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 7 แสนตัน ส่วนยอดการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-23 เมษายน2553 ส่งออกแล้ว 2,545,000 ตัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 1.23% ส่วนแนวโน้มการส่งออกช่วงไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะลดลงเหลือเพียงเดือนละ 6 แสนตัน ทำให้คาดการว่า ในช่วงครึ่งปีแรกจะส่งออกได้เพียง 4 ล้านตันเท่านั้น ขณะที่มันสำปะหลังได้ราคาดี โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553ว่ามีปริมาณ 2.4 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 111 % คิดเป็นมูลค่า 20,722 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการในตลาดโลกมีมากกว่าปริมาณผลผลิตจริง ทำให้ราคามันสำปะหลังในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก สะท้อนมายังราคาหันมันสดในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ3 บาท ซึ่งถือว่าสูงเป็นประวัติการ เพราะในอดีตที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 1 บาทเศษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 2554 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังของไทยจะปรับลดลง 50 % จากปี 2553 เหลือประมาณ 1,200,000 ตัน เพราะผลผลิตจะปรับลดลงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาเพลี้ยแป้งระบาดอย่างหนัก ประกอบกับรัฐบาลดำเนินการแก้ไขล่าช้า ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณ นำมาดำเนินการแก้ปัญหา

ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งประเทศไทย การส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 2 เติบโตได้น้อยลง เพราะยอดการส่งออกในเดือนเมษายนจะปรับลดลงจากปัญหาการปิดน่านฟ้าของสหภาพยุโรปจากกรณีภูเขาไฟระเบิด และปัญหาการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องประกาศเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าอาหารจากเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมิถุนายน ซึ่งการเลื่อนจัดงานครั้งนี้จะทำให้มูลค่าการส่งออกอาหารไทยที่คาดว่าจะสั่งซื้อภายในงานหายไปประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาททันที

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของปริมาณน้ำฝนเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตามมา อาทิ ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม พายุที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ดังนั้น จึงต้องศึกษาคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน เพื่อเตรียมการปรับตัวและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคกิจกรรม อาทิ ป่าไม้ แหล่งน้ำ การเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชายฝั่งทะเล สุขภาพอนามัย อุตสาหกรรม และการตั้งถิ่นฐาน ส่วนการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ควรนำผลกระทบจากภาวะโลกร้อนดังกล่าว มาสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ โดยการสร้างเป็นพลังงานทางเลือก อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานไฮโดรเจน พลังงานใต้พิภพ พลังงานชีวมวล และพลังงานขยะ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากซากดึกดำบรรพ์(ฟอสซิล)ในรูปแบบต่างๆ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้เป็นอย่างดีและยั่งยืน

อ้างอิง

สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
เศรษฐกิจและการเงินโลกกับภาวะโลกร้อน
โลกร้อน สาเหตุ 10 ปรากฏการณ์ประหลาด
ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระดับน้ำทะเลขึ้นสูง
ภาวะโลกร้อนกับชีวิตพอเพียง
ภาวะโลกร้อนกับการประมง
ฟันฉลาม ไขปริศนาภาวะโลกร้อน
ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน
หลอดตะเกียบ ประหยัดไฟลดภัยโลกร้อน
กินอาหารลดโลกร้อน
80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
10 ข้อ ใกล้ตัวลดโลกร้อน
ฉลากคาร์บอน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อเกษตรไทย
ประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน
เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com