วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ร้อยกรองไทย

วิทยา ผิวงาม

ฉันทลักษณ์
โคลง
ฉันท์
กาพย์
กลอนสุภาพ
ร่าย
ประวัติการประพันธ์
การพัฒนาร้อยกรองไทยในปัจจุบัน
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
บทอาขยาน

บทอาขยาน

ช่วงชั้นที่ 2
( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 )

บทหลัก มีดังนี้

- พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก
- สยามานุสสติ
- วิชาเหมือนสินค้า
- สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
- ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
- โคลงโลกนิติ

บทเลือก มีดังนี้

- พฤษภกาสร
- ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา
- ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
- ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
- ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
- ผู้ชนะ
- เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
- วิถีเด็กไทย
- ฟังใดได้รู้เรื่อง
- ดวงตะวัน

ช่วงชั้นที่ 3
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

บทหลัก มีดังนี้

- นิราศภูเขาทอง
- โคลงโลกนิติ
- โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
- บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศกรรมา
- อิศรญาณภาษิต
- บทพากย์เอราวัณ

บทเลือก มีดังนี้

- รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต
- บุพการี
- อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว
- วัฒนธรรม
- พอใจให้สุข
- พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
- พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
- พระอภัยมณี ตอน อุศเรนตีเมืองผลึก
- พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณี ตีเมืองใหม่

จากหนังสือ อ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย " บทอาขยานภาษาไทย" ช่วงชั้นที่ 1-4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการหวังว่า รายละเอียด ตามที่นำเสนอนี้ คงเป็นประโยชน์ และให้ความกระจ่าง กับคุณครูได้บ้างไม่มากก็น้อยบทกลอนอักษรควบกล้ำ คำควบไม่แท้

อักษรควบกล้ำ คำควบไม่แท้

ศักดิ์ศรีมิเศร้าสร้อย ต้นไทรย้อยใกล้สระสวย
เลวทรามเสแสร้งรวย ทราบเรื่องจริงยิ่งศรัทธา
ส่งเสริมไม่กำสรวล เสร็จงานควรสรรเสริญหนา
จริงไซร้ไม้พุทรา บ้านเศรษฐีมีกองทราย
ประเสริฐทราบเรื่องดี นกอินทรีทรัพย์มีหลาย
กำสรดหมดสบาย กายทรุดโทรมโรคแทรกแซ’

16 สำนวนกวี นำสิ่งดีให้ชีวิต

1 การสำนึกผิดโดยไม่มีทางแก้ เป็นแผล เป็นตราบาป อยู่ร่ำไป
2 ไม่มีอะไร สายเกินแก้ อนาคตยังมีเป็นของทุกคน เริ่มต้นใหม่ ก็ยังไหว
3 ความตายที่เริ่มป่วยด้วยโรคชรา ยากนักที่จะเยียวยารักษาได้
4 ไม่มีสิ่งใดที่พิษมหันต์ มากไปกว่าพิษแห่งโลกีย์
5 ยากที่จะให้ชีวิตมนุษย์ประสบผลสำเร็จทุกประการ
6 ความรักเป็นสะพานชีวิต ที่เชื่อมชีวิตให้มีความสัมพันธ์กัน
7 สิ่งที่ทำด้วยอารมณ์ มักจะนำเอาความขมขื่นมายื่นให้
8 ความลับสำหรับคนทำบาปไม่มีในโลก
9 ความตายเป็นศัตรูตัวร้ายกาจของผู้มีอันจะกิน
10 แต่เป็นมิตรที่ดีกับคนยากไร้ และคนชรา
11 จิตใจของคนเมื่อฝึกฝนอบรมในทางที่ดีย่อมดีได้
12 แต่เมื่อฝึกไปในทางที่ชั่วอาจจะชั่วตามได้
13 คนเราจะเป็นคนเลวเพราะชาติสกุลก็หาไม่
14 การเพ่งโทษผู้อื่นไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
15 การมีทรัพย์ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมทางใจได้
16 การเคารพอาจารย์เป็นมงคลที่ดีที่ศิษย์ควรคำนึง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้