สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ภาวะผู้นำปริวรรต

จารุนันท์ เอียด :  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เป้าหมายของภาวะ ผู้นำปริวรรต
ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต
ความพร้อมของผู้บริหาร
วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
ลักษณะผู้นำปริวรรต
บรรณานุกรม

เป้าหมายของภาวะ ผู้นำปริวรรต

จากการสัมภาษณ์ นายธวัชชัย พงศาปาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนป้อม ( 8 เมษายน 2553 ) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเป้าหมายของภาวะผู้นำปริวรรต ว่าช่วยให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนา สนับสนุนพัฒนาครู ให้ผู้ร่วมงานมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือครูได้คิดงานใหม่ ๆ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

 1. ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนา สร้างความร่วมมือ สร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมืออาชีพ เพราะผู้ร่วมงานสามารถพูดคุยปรึกษาหารือ สังเกตวิพากษ์วิจารณ์การทำงานซึ่งกันและกัน ผู้นำปริวรรตจะเกี่ยวข้องโดยการลดภาระการงานของครู ตั้งเป้าหมายร่วมกัน สนับสนุนการทำงานทุกรูปแบบ วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง สร้างผู้ร่วมงานให้มีภาวะผู้นำเกิดขึ้น
 2. สนับสนุนพัฒนาครู เพราะผู้นำต้องการให้ผู้ร่วมงานมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา ที่ไม่ใช่งานประจำของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้สำเร็จไว้ชัดเจนแน่นอน
 3. มีการช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการที่ครูได้คิดงานใหม่ ๆ จะช่วยให้ครูฉลาดมากยิ่งขึ้น เพราะผู้นำมีความเชื่อว่าผู้ร่วมงาน คิดงานเองได้ พัฒนางานได้ดีขึ้นและทำได้ดีกว่าผู้นำคิดตามลำพัง เพราะผู้นำเชื่อในศักยภาพของผู้ร่วมงานทุกคนว่ามีดีและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ ถ้าหากได้รับโอกาสและความมั่นใจในตัวผู้ร่วมงานจากผู้นำอย่างจริงใจ

คุณลักษณะของผู้นำปริวรรต

จากการสัมภาษณ์ นายปัญญา พงศ์เพ็ชร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรักขิตวัน ( 10 เมษายน 2553 ) ได้ให้แนวคิดว่า

 1. ผู้นำปริวรรตจะเปลี่ยนองค์การที่ตนเองรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า
 2. ผู้นำปริวรรตเป็นคนกล้าเปิดเผย มีจุดยืนเป็นของตนเอง กล้าเผชิญความจริง กล้าเสี่ยง กล้าเผชิญความจริง อย่างมั่นใจ
 3. ผู้นำปริวรรตเชื่อมั่นในคนอื่น ผู้นำปริวรรตไม่ใช่เผด็จการแต่มีอำนาจ และกล้ามอบอำนาจให้ คนอื่นทำงานเพราะเชื่อว่าคนอื่นมีความสามารถ และสนใจคนอื่นเสมอ
 4. ผู้นำปริวรรตจะชี้ให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าของเป้าหมาย สร้างแรงกระตุ้นผลักดันการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณค่าและภูมิใจร่วมกัน
 5. ผู้นำปริวรรตจะนำข้อผิดพลาดของตนเองมาเป็นบทเรียนและพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้เรียนได้เป็นเรียนรู้ตลอดชีวิต
 6. ผู้นำปริวรรต มีความสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะคลุมเครือ หรือสลับซับซ้อนเพียงใดก็ตาม
  (นายวิเชียร คงเทพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย 25 เมษายน 2553 )
 7. ผู้นำปริวรรต มองการณ์ไกลสามารถทำความหวังให้เป็นจริงได้ ซึ่งคุณลักษณะผู้นำในสถานศึกษาที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 

โดยสรุปกล่าวได้ว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรมีลักษณะ ดังนี้

 1. มีวิสัยทัศน์
 2. เห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าคนสำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการทำงาน
 3. ปฏิบัติงานอย่างกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลา
 4. มีความกล้า กล้าเสี่ยงในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่ก็ตาม
 5. มีความเชื่อว่าเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ของทุก ๆ คน สร้างโรงเรียนให้เป็นของทุก ๆ คน และให้มีความรู้สึกรัก เกิดความหวงแหนในสถานศึกษา มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-