สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ภาวะผู้นำปริวรรต

จารุนันท์ เอียด :  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เป้าหมายของภาวะ ผู้นำปริวรรต
ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต
ความพร้อมของผู้บริหาร
วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
ลักษณะผู้นำปริวรรต
บรรณานุกรม

ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน

จากการสัมภาษณ์ นายสันติ ทะเดช ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ (20 เมษายน 2553) ถึงยุทธวิธีที่ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โดยการสร้างชุมชนให้เกิดความรัก ศรัทธา ในตัวผู้นำ ผู้ตาม ดังนี้

  • ไปตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุก ๆ วัน ให้ความช่วยเหลือครู กระตุ้นให้ครูไปเยี่ยมชมการทำงานของ เพื่อนครูด้วยกันในโรงเรียน และเยี่ยมชมความก้าวหน้าทางวิชาการและด้านอื่น ๆ จากเพื่อนครูต่างโรงเรียน
  • ผู้นำร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ความเชื่อของโรงเรียน ร่วมกับผู้ตาม กรรมการสถานศึกษา ฯ และผู้นำในชุมชน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ก่อนที่เปิดภาคเรียน
  • สร้างข้อตกลงร่วมกันเบื้องต้นในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน ช่วยให้ครูทำงานอย่างชาญฉลาดเป็นมืออาชีพ
  • มีทีมงานพัฒนาโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
  • สำรวจความต้องการจำเป็นของผู้ร่วมงาน พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ

 

  • ให้ครูได้นำความคิดใหม่ ๆ มาทดลองใช้ในการทำงาน เพราะผู้นำเชื่อว่าครูทุก ๆ คน มีความสามารถ จึงเปิดโอกาสให้นำความคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน
  • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนให้ครูได้ร่วมแสดงความสามารถกับผู้อื่นได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้นำ และผู้ร่วมงาน พร้อมเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
  • ให้ผู้ร่วมงานที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบสิ่งที่โรงเรียนต้องการให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจงานของโรงเรียน ถ้าเขามีความมุ่งมั่นน้อยต้องพัฒนาให้เกิดความมุ่งมั่นตามจุดประสงค์ของโรงเรียน
  • ให้ครูและนักเรียนมีความคาดหวังสูงในการทำงาน และบอกกับครูว่าให้ทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของแต่ละคนทำได้ เพราะผู้นำเชื่อมั่นในความสามารถของครูเสมอว่ามีศักยภาพมากมาย
  • ใช้กลไกของทางราชการในการสนับสนุนครู และดูแลส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจ เช่น การเพิ่มเงินเดือน ป้องกันครูจากปัญหาต่าง ๆ สร้างจิตสำนึกให้ครูรู้สึกว่าทุกคนต้องรับผิดชอบต่อนักเรียนทุกคนเป็นสิ่งแรก เพราะถ้าไม่มีนักเรียนย่อมไม่มีครูในวันนี้ นักเรียนคือลูกค้าชั้นดีของครู ไม่ใช่ดูแลเฉพาะตนเอง

(จากการสัมภาษณ์ นายอาคม จันทร์นวล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ( 31 มีนาคม 2553 )

โดยสรุป ผู้นำปริวรรตต้องมียุทธวิธี ผู้นำร่วมกันกำหนดเป้าหมาย สร้างข้อตกลงร่วมกัน ให้ครูนำความคิดใหม่ ๆมาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ สร้างขวัญกำลังใจให้ครูและให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย