Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ภาวะผู้นำปริวรรต

จารุนันท์ เอียด :  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เป้าหมายของภาวะ ผู้นำปริวรรต
ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต
ความพร้อมของผู้บริหาร
วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
ลักษณะผู้นำปริวรรต
บรรณานุกรม

ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน

จากการสัมภาษณ์ นายสันติ ทะเดช ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ (20 เมษายน 2553) ถึงยุทธวิธีที่ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โดยการสร้างชุมชนให้เกิดความรัก ศรัทธา ในตัวผู้นำ ผู้ตาม ดังนี้

 

(จากการสัมภาษณ์ นายอาคม จันทร์นวล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ( 31 มีนาคม 2553 )

โดยสรุป ผู้นำปริวรรตต้องมียุทธวิธี ผู้นำร่วมกันกำหนดเป้าหมาย สร้างข้อตกลงร่วมกัน ให้ครูนำความคิดใหม่ ๆมาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ สร้างขวัญกำลังใจให้ครูและให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com