สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ภาวะผู้นำปริวรรต

จารุนันท์ เอียด :  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เป้าหมายของภาวะ ผู้นำปริวรรต
ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต
ความพร้อมของผู้บริหาร
วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
ลักษณะผู้นำปริวรรต
บรรณานุกรม

รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต

จากการสัมภาษณ์ นายวิเชียร คงเทพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย ( 25 เมษายน 2553 )ถึงรูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต ที่ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ กล่าวว่า

 • ผู้นำปริวรรต ต้องมีความสามารถที่จะเข้าใจช่องว่างที่เหมาะสมระหว่างองค์การกับสิ่งแวดล้อมและบริบทอื่น ๆ
 • มีความสามารถที่จะทำให้เห็นภาพองค์กรในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพ้อฝัน
 • มีความสามารถที่จะนำทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง และเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเหมาะสมกับการเปลี่ยนตามสถานการณ์มาใช้กับบริบทของโรงเรียนตนเอง
 • มีอำนาจ บารมี และอิทธิพลเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การได้

 

 • มีความสามารถ อดทน อดกลั้น ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
 • มีความมั่นใจในตนเอง กล้าตัดสินใจ ไม่โลเล
 • มีความสามารถที่จะกลับมาใช้วิธีการที่มีประโยชน์อื่น ๆ ที่เหมาะสมถ้าหากเป็นความต้องการของสิ่งแวดล้อม ไม่ยึดติดอยู่กับวิธีการหนึ่งวิธีการใดแต่เพียงอย่างเดียว

จากการสัมภาษณ์ นายอาคม จันทร์นวล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ( 31 มีนาคม 2553 ) ได้ให้แนวคิดว่า การที่ตนเองเป็นผู้บริหารและได้ใช้ภาวะผู้นำปริวรรตให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพจริง ๆ ย่อมต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 1. ความพร้อมของผู้บริหาร
 2. วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
 3. การพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองของครู
 4. ความมุ่งมั่นและความสามารถของครู
 5. การพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองของครู
 6. ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
 7. ระดับการตัดสินใจในโรงเรียน จากปัจจัยทั้ง 7 ข้อ ทำให้มีคำถามดังต่อไปนี้ตามมา

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้