Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ภาวะผู้นำปริวรรต

จารุนันท์ เอียด :  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เป้าหมายของภาวะ ผู้นำปริวรรต
ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต
ความพร้อมของผู้บริหาร
วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
ลักษณะผู้นำปริวรรต
บรรณานุกรม

รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต

จากการสัมภาษณ์ นายวิเชียร คงเทพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย ( 25 เมษายน 2553 )ถึงรูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต ที่ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ กล่าวว่า

 

จากการสัมภาษณ์ นายอาคม จันทร์นวล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ( 31 มีนาคม 2553 ) ได้ให้แนวคิดว่า การที่ตนเองเป็นผู้บริหารและได้ใช้ภาวะผู้นำปริวรรตให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพจริง ๆ ย่อมต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

  1. ความพร้อมของผู้บริหาร
  2. วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
  3. การพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองของครู
  4. ความมุ่งมั่นและความสามารถของครู
  5. การพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองของครู
  6. ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
  7. ระดับการตัดสินใจในโรงเรียน จากปัจจัยทั้ง 7 ข้อ ทำให้มีคำถามดังต่อไปนี้ตามมา

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com