สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ภาวะผู้นำปริวรรต

จารุนันท์ เอียด :  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เป้าหมายของภาวะ ผู้นำปริวรรต
ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต
ความพร้อมของผู้บริหาร
วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
ลักษณะผู้นำปริวรรต
บรรณานุกรม

ความพร้อมของผู้บริหาร

ผู้บริหารมีความพร้อมในเรื่องใดบ้าง ความพร้อมของผู้บริหารแม้จะเป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัย ที่จะทำให้การใช้ภาวะผู้นำปริวรรตของผู้บริหารประสบผลสำเร็จ แต่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดและต้องการปัจจัยอื่น ๆ สนับสนุนด้วย ความพร้อมที่ผู้บริหารควรจะมี คือ

  • ต้องมีความเชื่อมั่น มั่นใจในความรู้ ความสามารถของคณะครู และเชื่อว่าการตัดสินใจโดยคณะครูดีกว่าการตัดสินใจของผู้บริหารคนเดียว
  • ต้องลดบทบาทการเป็นผู้นำของตนเองในลักษณะการเป็นผู้ริเริ่มให้มีน้อยที่สุด และให้ครูมีบทบาทในส่วนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ
  • มีความเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่มั่นคงแน่นอน ต้องเริ่มมาจากคณะครู ซึ่งมีเห็นความสำคัญและตระหนักในคุณค่า

 

  • มีความอดทนต่อกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำที่เหมาะสม เพราะแม้จะเห็นผลช้าแต่ผลประโยชน์ของการศึกษา จะคุ้มค่าต่อความพยายาม และเกิดความยั่งยืนเป็นวัฒนธรรมองค์การ ติดตัวครูสืบไป
  • มีความจริงใจและแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดแจ้ง ให้คณะครูมีความเชื่อมั่นในการปรับบทบาทของตนเองพัฒนาตนเองด้วยความมั่นใจ เพราะผู้บริหารคอยส่งเสริมและให้กำลังอยู่ตลอดเวลา

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย